ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА

про регулювання основних принципів і норм реалізації

соціально-економічної політики

і трудових відносин у Чернівецькій області

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Територіальна угода (далі – Угода) укладена на тристоронній основі між Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Чернівецькою обласною радою, як органом місцевого самоврядування (далі - Сторона органів виконавчої влади та місцевого самоврядування), Спільного представницького органу репрезентативних об’єднань роботодавців на обласному рівні (далі - Сторона роботодавців) та Спільного репрезентативного профспілкового об’єднання на обласному рівні (далі - профспілкова Сторона), що надалі іменуються Сторонами.

Територіальна угода укладена відповідно до положень і норм Конституції України, Законів України “Про соціальний діалог в Україні ”, “Про колективні договори і угоди”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та Генеральної угоди, котрі прямо чи опосередковано регулюють процес розробки, погодження, підписання Угоди і принципів та порядку здійснення контролю Сторін за виконанням її вимог, а також з метою створення належних умов для збереження, відтворення і розвитку трудового та людського потенціалу Чернівецької області та збалансування положень щодо росту рівня заробітної плати у відповідності до чинників росту продуктивності праці, зниження собівартості продукції, запровадження інноваційних технологій та технологічного оновлення виробничих потужностей, оптимізації чисельності та нормування праці.

Угода спрямована на удосконалення економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики на договірній основі та партнерських засадах.

Угоду укладено на 2016-2018 роки.

Угода набирає чинності з дня підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди, але в будь-якому разі до 2018 року включно.

З дня набрання чинності цієї Угоди втрачає чинність Територіальна угода на 2013-2015 роки.

Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального діалогу з узгодженими нормами діяльності Сторін, що визначають їх позиції і зобов’язання в межах своїх повноважень.

Кожна із Сторін зобов’язується у співпраці дотримуватись таких принципів, як взаємоповага до інтересів Партнерів та не порушення законних інтересів усіх Сторін Угоди, паритетність представництва, рівноправність Сторін, взаємна відповідальність, конструктивність в ході виконання даної Угоди та при внесенні змін чи доповнень до неї.

Прийняті Сторонами норми, домовленості та зобов’язання є обов’язковими для виконання.

Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду, та для застосування під час ведення колективних переговорів і укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях області.

При здійсненні структурної перебудови економіки регіону, реорганізації Сторін, що підписали Угоду, їх повноваження та обов’язки переходять до правонаступників.

 

РОЗДІЛ І

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

 

Сторони домовились:

1.1.     Сприяти вирішенню завдань щодо впровадження курсу економічних реформ, модернізації інфраструктури і базових секторів економіки області.

1.2.     Вживати заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, збільшення обсягів її виробництва, підвищення продуктивності праці, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств області.

1.3.     Сприяти технологічному оновленню промислового виробництва на основі впровадження передових енергозберігаючих і ресурсозберігаючих технологій, у тому числі модернізації існуючих та введення в експлуатацію нових виробничих потужностей.

1.4.      Проводити моніторинг динаміки зміни цін на соціально-значущі товари і послуги, включаючи житлово-комунальні та медичні послуги, посилити контроль за застосуванням торговельних надбавок та механізмами ціноутворення.

1.5.      Постійно оновлювати базу комерційних пропозицій товаровиробників області і забезпечити її розповсюдження серед країн ЄС та світу (через торговельно-економічні місії, посольства України за кордоном, торгово-промислову палату, у ході візитів іноземних делегацій до Чернівецької області) та сприяти просуванню товарів місцевих виробників на ринках ЄС.

1.6.     Сприяти ефективному розвитку та розміщенню продуктивних сил у регіоні, поступово підвищувати рівень та якість життя населення області.

1.7.      Сприяти зростанню конкурентоспроможності регіону, зміні структури його виробництва щодо збільшення випуску продукції зі значною часткою валової доданої вартості та переходу до інноваційної моделі розвитку шляхом залучення суб’єктів господарювання до різних форм міжрайонної, міжобласної і міжнародної кооперації, зокрема - створення кластерів.

1.8.     Вживати заходів щодо вивчення причин та поетапного зменшення питомої ваги наявної кількості підприємств, що працюють збитково.

1.9.     Сприяти розвитку виробничої діяльності та збереженню робочих місць на підприємствах УТОС, УТОГ та інших громадських організацій інвалідів області, шляхом залучення їх до тендерів на реалізацію продукції для територіальних потреб.

1.10.                      Сприяти запровадженню суб’єктами господарювання програм та стандартів соціальної відповідальності бізнесу, створення галузевих та корпоративних Фондів професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників з дотриманням положень Закону України „Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

1.11.                      Забезпечувати реалізацію заходів Державної програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2018 року і Територіальної програми зайнятості населення Чернівецької області на період до 2017 року, з метою покращення ситуації на ринку праці, подолання прихованого безробіття та запобігання безробіттю.

1.12.                      Забезпечувати безумовне виконання вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні» відповідно до норм п.1 ст.18 «Функції та права територіальної тристоронньої соціально-економічної ради» у частині проведення громадської експертизи усіх проектів (до їх подання на затвердження) територіальних програм економічного та соціального розвитку, підтримки підприємництва, формування місцевого бюджету на відповідний рік, а також нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу відповідної адміністративно-територіальної одиниці на засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради та заслуховувати результати їх виконання за півріччя та рік.

1.13.                      Використовувати всі можливості щодо збалансування попиту і пропозицій робочої сили на підприємствах та організаціях області, її професійної направленості та рівня кваліфікації, забезпечення зайнятості працездатного населення.

1.14.                      Надавати необхідну допомогу підприємствам, установам і організаціям області у розв'язанні проблем, пов’язаних з вивільненням працівників.

1.15.                      Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця вважати одноразове або протягом:

1.15.1. Одного місяця - вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників.

1.15.2. Вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників.

1.15.3. Трьох місяців - вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

1.16.                      Погоджувати питання скорочення чисельності персоналу на підприємствах, в установах і організаціях області, незалежно від форми власності та підпорядкування, з відповідним вищим органом профспілки, якщо передбачається вивільнення з ініціативи роботодавця більше 5 відсотків працівників протягом року.

1.17.                      Вивчити ситуацію та рекомендувати Сторонам підготувати відповідні звернення до Президента та Уряду України, депутатів Верховної Ради України, у тому числі, обраних Чернівецькою територіальною громадою, щодо врегулювання та відміни економічно дискримінаційних норм:

 відмінити ПДВ на інвестиції та імпортне обладнання;

 домагатися від інституцій ЄС збільшення експортних квот для товарів з України, які знаходяться чи можуть бути включені до експортного потенціалу держави.

1.18.                      Зосередити зусилля Сторін на розв'язанні проблеми підвищення престижності та збільшення чисельності представників робітничих професій, шляхом активізації роботи та надання допомоги закладам професійно-технічної освіти, Центру ПТО, запровадження «Уроків праці» у ЗОСНЗ за різними тематиками.

1.19.                      Створення умов для модернізації та підвищення енергоефективності житлових будинків, об’єктів бюджетної сфери, встановлення приладів обліку тепла, газу, води, реалізації програм енергозбереження.

1.20.                      Своєчасне фінансування бюджетних установ і організацій, в т.ч. для розрахунків з підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг, забезпечення своєчасних розрахунків за надані пільги і субсидії, компенсації населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг на тепло, водопостачання та водовідведення, квартплати, вивезення сміття і нечистот, на придбання твердого палива, скрапленого газу, на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян та виплату субсидій.

1.21.                      Підвищення якості адміністрування податку на додану вартість та забезпечення прозорості його відшкодування, підготовку щорічних узгоджених пропозицій щодо усунення виявлених недоліків.

1.22.                      Підвищення прозорості роботи органів ДФС, зокрема, шляхом регулярного обміну інформацією із соціальними партнерами згідно з чинним законодавством.

1.23.                      Залучення представників профспілок до перевірки стану виконання договорів купівлі-продажу державного, комунального майна, проведення перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу (концесії) державного майна, укладених у процесі приватизації (концесії), в частині виконання його покупцями (концесіонерами) зобов’язань  та соціальної діяльності як акціонерних товариств.

1.24.                      Включення представників репрезентативних (профспілкової Сторони та Сторони роботодавців) Сторін профспілкових організацій та організацій роботодавців області  до складу комісій з питань: приватизації, передачі у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання, передачі об’єктів  соціально-культурного призначення у комунальну власність.

1.25.                       Залучення представників профспілок та роботодавців до роботи обласної комісії з питань протидії протиправному поглинанню та зміні власника підприємств, організацій.

1.26.                       Попереднього обговорення на обласній тристоронній соціально-економічній раді найбільш актуальних питань діяльності бізнесу, проектів  програм і планів, обласного бюджету з питань  економічної, промислової, регуляторної та соціальної політики, проблем зайнятості. Забезпечення погодження із соціальними партнерами проектів розпоряджень, Програм, нормативно-правових актів та здійснення аналізу їх впливу на інвестиційний клімат, ринок праці для буковинців.

 

Сторона органів виконавчої влади та сторона органів місцевого самоврядування зобов’язуються:

1.27.                      З метою забезпечення соціально-економічного розвитку області, з урахуванням пропозицій Сторін, проводити громадську експертизу, обговорення та затвердження на планових засіданнях Чернівецької обласної тристоронньої соціально-економічної ради:

1.27.1.   Програм економічного і соціального розвитку Чернівецької області на відповідні роки.

1.27.2.   Основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку та бюджету області на відповідні роки.

1.27.3.  Програми зайнятості населення Чернівецької області на період до 2017 року.

1.28.                      Сприяти забезпеченню у 2016 році зростанню обсягів виробництва промислової продукції на 2,5% у порівнянні з 2015 роком, у 2017 році – на 2,8%, у порівнянні з 2016 роком, у 2018 році – на 3,0%, у порівнянні з 2017 роком.

1.29.                      Сприяти:

1.29.1.   Ефективному використанню орних земель та збільшенню обсягів валової продукції сільського господарства.

1.29.2.  Розширенню площ посівів конкурентоспроможних та економічно доцільних культур з рекомендаціями для виробників продукції рослинництва, із переглядом планових структур посівних площ із забезпечення економічно-екологічного обґрунтування сівозмін, оформлення договорів оренди землі. 

1.29.3.              Збільшенню площ багаторічними насадженнями інтенсивного типу щороку на 450 га. Введенню в дію нових фруктосховищ (щороку 2-3 холодильники для зберігання фруктів), ліній з первинної обробки плодів, відновленню діяльності наявних та створенню нових цехів з виробництва соків із плодів і ягід за інноваційними технологіями.

1.29.4.   Створенню нових селянських (фермерських) господарств у 2016 році – 3, у 2017 році - 2, у 2018 році – 5 господарств.

1.29.5.   Розвитку тваринницької галузі, зокрема, за рахунок будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень.

1.29.6.   Розширенню виробництва харчових, переробних підприємств з метою збільшення обсягів виробництва продукції харчової та переробної промисловості у 2016 році – на 0,5%, у 2017 році – на 0,8%, у 2018 році – на 1,0%.

1.29.7.   Розвитку кооперації на селі, зокрема, створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, заготівельних пунктів тощо.

1.29.8.   Розвитку сільського зеленого туризму та збільшення видів надання послуг у цій сфері.

1.29.9.   Виконанню Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на відповідні роки, у тому числі: шляхом забезпечення в межах наявних фінансових можливостей, цільового фінансування заходів, спрямованих на інформаційне, правове та ресурсне забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва.

1.30.      Сприяти сталому функціонуванню автотранспорту області в частині забезпечення якісного і безпечного перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

1.31.            Спільно з відповідними розпорядниками коштів забезпечувати проведення розрахунків з автоперевізниками за компенсаційними виплатами за пільговий проїзд окремих категорій громадян, за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України, яка передбачена області на поточний рік.

1.32.            Вживати заходів щодо усунення з ринку пасажирських перевезень автомобільних перевізників, які здійснюють свою діяльність всупереч вимог норм чинного законодавства в сфері автомобільного транспорту (нелегальні авто перевізники).

1.33.      Здійснювати контроль за виконанням автоперевізниками умов договору на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування (на приміських, міських, міжміських внутрішньообласних маршрутах).

1.34.                      Сприяти уповільненню обсягу скорочення роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (у порівняних цінах) з 86,1% у 2015 році до 95% у  2016 році, а починаючи з 2017 року зростанню на 0,1% у порівнянні з 2016 роком, у 2018 році – на 0,5%, у порівнянні з 2017 роком.

1.35.                      Сприяти виділенню з місцевих бюджетів коштів на виконання заходів комплексної програми енергоефективності, енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів області на відповідний рік, в частині сплати відсотків з місцевого бюджету за надані банківськими установами позики фізичним особам на енергозберігаючи заходи. 

1.36.                      Здійснювати моніторинг стану заборгованості за надані послуги житлово-комунальними підприємствами області.

1.37.                      Сприяти залученню на паритетних умовах представників Сторін до:

1.37.1. Розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку підприємств, підприємств комунальної власності, інших суб’єктів господарювання.

1.37.2. Участі у підготовці пропозицій стосовно розподілу прибутку у порядку, визначеному законами та колективним договором.

1.37.3. Розроблення внутрішніх локальних документів підприємств, у тому числі і статутів у порядку, визначеному законами та колективним договором.

1.38.                      Забезпечувати залучення у порядку, визначеному законодавством, представників Сторін до роботи в органах управління суб’єктів господарювання.

1.39.                      Рекомендувати керівникам підприємств області проводити не рідше, ніж раз на п’ять років, у визначеному колективним договором порядку, навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства.

1.40.                      Спільно із Сторонами вживати заходів щодо сприяння у вирішенні:

1.40.1. Питання перед центральними органами влади  про встановлення мораторію на підвищення ставок податку на землю на 5  років. В межах наданих повноважень, встановити відповідний мораторій на місцевому рівні.

1.40.2. Питання входження місцевих виробників в мережі супермаркетів, діючих в регіоні, за спрощеними умовами (без додаткових оплат). Проводити моніторинг та контроль силами відповідних державних органів із залученням репрезентативних громадських організації за дотриманням цієї норми.

1.40.3. Зростання щороку рівня зайнятості працездатного населення області, не менш як на 0,2 відсоткового пункту.

1.40.4. Виробити систему працевлаштування випускників профтехучилищ з обов’язковим відпрацюванням на виробництві протягом не менше  1,5 років  із створенням умов для їх професійної адаптації на робочих місцях.

1.40.6. Забезпечення державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення зайнятості населення таких міст.

1.40.7. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці.

1.41.                      Вживати заходів щодо збалансування попиту і пропозиції робочої сили, збереження діючих та створення нових робочих місць, ефективному використанню робочої сили.

 

Сторона роботодавців зобов’язується:

1.42.                      Згідно із нормами чинного законодавства України та Статутними повноваженнями Сторони роботодавців територіального рівня здійснювати громадський контроль за виконанням законів України, директивних рішень Уряду України та інших нормативно-правових актів з питань державного сприяння та підтримки розвитку підприємницької діяльності на регіональному рівні, створити спільно із Сторонами умови для розвитку і укріплення потенціалу місцевих виробників та сприяння рівноправного доступу їх продукції на ринки ЄС, забезпечити належне представлення на усіх рівнях та захисту законних економічних інтересів роботодавців, протидії незаконного втручання у підприємницьку діяльність державних виконавчих та контролюючих органів.

1.43.            Проводити роз’яснювальну роботу щодо принципів застосування організаціями роботодавців, власниками та керівниками підприємств, роботодавцями правових норм чинного законодавства України для забезпечення державних гарантій вільного здійснення підприємницької діяльності, захисту своїх конституційних прав та гарантій і сприяє їх реалізації.

1.44.                      Брати участь, а також спільно із Сторонами сприяти розробці та реалізації заходів Програми соціально-економічного розвитку області на відповідний період.

1.45.                      Спільно із Сторонами сприяти:

1.45.1.              Технічному переоснащенню, модернізації, впровадженню нових технологій на підприємствах всіх форм власності, активізацію інноваційних процесів.

1.45.2.  Залученню інвестицій шляхом використання всіх джерел інвестиційних ресурсів.

1.45.3.  Розробці та запровадженню державних та регіональних програм сприяння запровадженню європейських стандартів управління якістю продукції, дотриманню державних стандартів, технічних та інших вимог у процесі виробництва продукції та її сертифікації згідно стандартів ISO 9000.

1.45.4.  Підвищенню ефективності виробництва та продуктивності праці.

1.45.5.             Освоєнню виробництва конкурентоспроможної продукції або зміни профілю виробництва.

1.45.6.  Скороченню витрат виробництва.

1.46.                      Інформувати, у межах компетенції, Сторони про конфліктні ситуації у сфері соціально-трудових відносин, колективні трудові спори, вимушені зупинки підприємств, та вносити пропозиції щодо проведення консультацій Сторін для вироблення узгоджених дій з їх оперативного вирішення.

1.47.            Сприяти створенню галузевих та територіальних організацій роботодавців всіх рівнів.

1.48.            Проводити роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо недопущення використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин та легалізації заробітної плати.

1.49.                      Рекомендувати власникам підприємств та роботодавцям підприємств і організацій усіх форм власності передбачати заходи щодо забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників.

1.50.                      Спільно із Сторонами сприяти створенню нових, збереженню діючих робочих місць та збалансуванню попиту і пропозиції робочої сили на підприємствах і в організаціях.

1.51.                      Спільно із Сторонами сприяти суб’єктам підприємницької діяльності в частині розвитку діючих та створення нових виробничих підприємств, запровадженню державних, регіональних, міських та районних програм підтримки розвитку підприємництва.

1.52.                      Спільно із Сторонами домагатися:

1.52.1. Проведення вивчення ринку житлово-комунальних послуг, собівартості газу та енергоносіїв та соціальну справедливість цін, встановлених НКРЄ для реалізації населенню та підприємствам газу, електроенергії, тепла, добиватися встановлення обґрунтованих та адекватних для стану економіки України рівнів вартості;

1.52.2. Вивчення факторів впливу на рівень заробітної плати найманих працівників, незалежно від форм власності, та рекомендувати, за рахунок яких важелів добиватися росту оплати праці, особливо для галузі освіти, охорони здоров’я, культури та інших бюджетних працівників;

1.52.3. Від Уряду України - зменшення податків для підприємств, які офіційно виплачують заробітну плату на рівні від 2,5 до 3 мінімальних зарплат, як це рекомендовано до застосування в ЄС;

1.52.4. Прийняття на законодавчому рівні ініціативи щодо внесення змін до чинного законодавства України у частині:

зменшення терміну перебування осіб на обліку у Державному центрі зайнятості до 3-х місяців;

відмови у неправомірному обліку осіб, які звільнилися із підприємства, що успішно працює і сплачує податки, - за «власним бажанням»;    

відміни стягнення податку з матеріальної та благодійної допомоги;

       відновлення повноцінної діяльності Чернівецького міжнародного аеропорту.

1.53.                       З метою вирішення проблемних питань економічного розвитку і діяльності бізнесу в області Сторони домовились, відповідно до своїх повноважень внести пропозиції Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України, служб зайнятості щодо:

запровадження стимулювання підприємств, які збільшують випуск конкурентоспроможної продукції на експорт, створюють нові робочі місця та сплачують податки до бюджету області;

погашення державного боргу з відшкодування податку на додану вартість і повернення передплат податку на прибуток.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

1.54.                      Здійснювати громадський контроль за виконанням законів, інших нормативно-правових актів з питань праці та зайнятості населення.

1.55.                       Сприяти забезпеченню додержання трудової дисципліни на підприємствах, в організаціях та установах, що  перебувають у сфері управління (дії) Сторін.

1.56.                       Надавати спільно із Сторонами методичну і консультативну  допомогу підприємствам, установам і організаціям всіх форм власності з питань розробки та укладання колективних договорів, у розв’язанні соціально-економічних проблем у трудових колективах.

1.57.      Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій області включати до колективних договорів зобов’язання щодо:

1.57.1.              Здійснення контролю за виконанням договорів купівлі-продажу у частині виконання соціальних, інвестиційних зобов’язань, збереження чисельності працівників та створення нових  робочих місць.

1.57.2.  Розвитку та підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці.

1.57.3.  Освоєння випуску конкурентоспроможної продукції, проводити роботу щодо технічного переобладнання виробництва,  впровадження нової техніки, прогресивних технологій.

1.57.4.  Забезпечення своєчасного перерахування податків і платежів до Фондів.

1.57.5.   Забезпечення участі представників профспілок у:

комісіях з приватизації та розробки планів приватизації;

комісіях з реструктуризації та санації підприємств;

  роботі наглядових рад акціонерних товариств;

  роботі керівних органів акціонерних товариств;

  радах кредиторів при здійсненні процедури банкрутства;

  ліквідаційних комісіях;

  комісіях при передачі об’єктів соціально-культурного призначення з    державної власності у комунальну.

1.58.            Спільно із Сторонами забезпечувати на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності, контроль за дотриманням державних гарантій, норм Генеральної і галузевих угод та вимог чинного законодавства про працю, здійснює в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством, спільні перевірки суб’єктів господарювання за узгодженими напрямами діяльності.

1.59.            Надавати безоплатну первинну правову допомогу членам профспілок, трудовим колективам, проводити навчання профактиву з питань чинного законодавства, що регулює соціально-економічні, виробничі та трудові відносини.

1.60.                      Сприяти зниженню соціальної напруги, конструктивному вирішенню трудових конфліктів у ході приватизації, санації, реструктуризації та банкрутства підприємств, а також в інші періоди, пов’язані з обмеженням законних інтересів працівників.

1.61.            Забезпечувати участь представників профспілок у розробці і контролі за виконанням програм реструктуризації підприємств, виходу їх із кризи, стабілізації і розвитку виробництва, збільшенню обсягів виробництва, підвищення продуктивності праці, якості продукції тощо.

1.62.            Ініціювати і надавати практичну допомогу при створенні профспілкових організацій на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності.

1.63.            Надавати первинну правову допомогу членам профспілок і трудовим колективам щодо захисту законних прав та інтересів працівників з питань трудових відносин та здійснення контролю за станом укладання і виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях області.

1.64.                      Вживати заходи щодо усунення порушень законодавства про працю з боку роботодавців при звільненні працівників. При необхідності представляти їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори.

1.65.                      Надавати первинну правову допомогу з питань гарантій зайнятості, проводити у трудових колективах підприємств, установ і організацій області навчання членів профспілок з використання діючого законодавства відносно їх прав і гарантій. Вчасно доводити до відома профкомів нормативно-правові документи з питань зайнятості, а також інформацію про стан ринку праці.

1.66.                      Брати участь у розробці та здійснює контроль за реалізацією програм зайнятості населення області.

1.67.                      Вживати заходи щодо усунення порушень законодавства про працю з боку роботодавців при звільненні працівників. При необхідності представляє їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори.

1.68.                      Надавати правову допомогу вивільненим працівникам з питань законності їх звільнення з роботи, використання ними прав, пільг і  гарантій,  передбачених чинним законодавством, а також галузевими угодами та колективними договорами.

1.69.                      Надавати, у разі потреби, Сторонам пропозиції про перенесення строків, тимчасове припинення або скасування заходів щодо масового вивільнення працівників.

1.70.                      Спільно із Сторонами домагатися:

 проведення моніторингу та вивчення ринку: житлово-комунальних послуг, собівартості газу та енергоносіїв та соціальну справедливість цін, встановлених НКРЄ для реалізації населенню і підприємствам газу, електроенергії, тепла, - та домагатися встановлення обґрунтованих та адекватних для стану економіки України рівнів вартості;

вивчення факторів впливу на рівень заробітної плати найманих працівників, незалежно від форм власності, та рекомендувати, за рахунок яких важелів добиватися росту оплати праці, особливо для галузі освіти, охорони здоров’я, культури та інших бюджетних працівників;

від Уряду України зменшення податків для підприємств, які офіційно виплачують заробітну плату на рівні від 2,5 до 3 мінімальних зарплат, як це рекомендовано до застосування в ЄС;

 відміни стягнення податку з матеріальної та благодійної допомоги;

 підтримати ініціативу Сторони роботодавців щодо внесення змін до чинного законодавства України у частині відновлення повноцінної діяльності Чернівецького міжнародного аеропорту.

 

Сторони рекомендують для включення до галузевих, територіальних районних угод та колективних договорів питань щодо:

Передбачати для працівників, які мають стаж роботи не менше 10 років, терміну попередження про звільнення з роботи за три місяці та виплату допомоги з розрахунку за кожен рік роботи на даному підприємстві в розмірі середньомісячної зарплати.

Передбачати не укладання нових трудових договорів, у тому числі й на визначений термін, на період коли планується звільнення працівників, або скорочення штату.

Проведення попередніх консультацій з профспілковою організацією щодо залучення працівників інших роботодавців, зокрема працівників суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

 

РОЗДІЛ ІI

ОПЛАТА, УМОВИ, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦЮЮЧИХ

Сторони домовились:

2.1.   Сприяти поступовому, економічно обґрунтованому підвищенню рівня і якості життя працюючих та населення області.

2.2.   Вживати спільних заходів щодо забезпечення зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих в економіці області: у 2016 році – не нижче, ніж на 16,7 відсотків, порівняно із 2015 роком; у 2017 році — не нижче, ніж на 17 відсотків, порівняно із 2016 роком; у 2018 році – не нижче, ніж на 17,5 відсотків, порівняно із 2017 роком. Вживати заходів для щорічного збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів.

2.3. У разі виникнення на підприємстві, в установі, організації області заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення протягом більше одного місяця, вживати спільні дії щодо встановлення причин виникнення та визначення шляхів її ліквідації.

2.3.   Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій області встановлювати розмір тарифної ставки робітника 1-го розряду на рівні не нижче визначеної галузевою угодою з обов’язковим дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці різних кваліфікаційних груп працівників.

2.4.   Здійснювати постійний моніторинг та подавати Сторонам інформацію про стан дотримання законодавства у сфері оплати праці та вжиті заходи за фактами виявлених порушень.

2.5.   Сприяти застосуванню на підприємствах, в установах, організаціях переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, не нижче за прийняті в діючих Генеральній та галузевих угодах.

2.6.   Вживати заходів щодо відновлення тарифної системи, як основи формування міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці різних кваліфікаційних груп працівників.

2.7.   Забезпечувати ефективний контроль за виконанням Закону України „Про оплату праці” в частині дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці відповідно до вимог Генеральної, територіальної та галузевих угод, індексації заробітної плати, компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату тощо.

2.8.         Спільно з іншими контролюючими структурами постійно проводити перевірки на предмет виявлення працівників без належного оформлення трудових відносин, виплати заробітної плати „в конвертах” та вживати дієвих заходів відповідно до наданих повноважень щодо притягнення до відповідальності роботодавців за порушення чинного законодавства.

2.9.         Вживати заходів щодо поліпшення стану нормування праці як важливої складової підвищення ефективності виробництва, забезпечення оптимального співвідношення між обсягом праці та її оплатою.

2.10.    Аналізувати стан нормування праці на підприємствах, в установах, організаціях, надавати організаційно-методичну допомогу щодо удосконалення цієї роботи.

2.11.    Вживати заходів з недопущення безпідставного переведення працівників культури, соціальної сфери на роботу з повної ставки на 0,75; 0,5; 0,25 ставки та на умовах неповного робочого часу.

2.12.    Рекомендувати керівникам підприємств та організації області передбачати у колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг.

2.13.    Забезпечувати проведення контролю за індексацією заробітної плати, як засобу захисту заробітної плати від інфляції, та підтримання її купівельної спроможності.

2.14.    Забезпечувати, використовуючи правові важелі та форми громадського впливу на:

реалізацію рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, зокрема з урахуванням норм статті 18;

зростання темпів середньої плати на підприємствах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір є меншим 1,5 мінімальної заробітної плати, мають бути вищими, ніж прогнозний індекс споживчих цін та інфляції. Забезпечити вихід на рівень середньої зарплати по області по кожному такому господарюючому суб’єкту до 01.07.2017  року;

встановлення тарифної ставки робітника 1 розряду в розмірі до 130% мінімальної заробітної плати, визначеної Законом, на підприємствах, установах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності;

встановлення розмірів заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму робочого часу у нормальних умовах праці визначається колективним договором на основі галузевих угод, але складає не менше, ніж на 20% більше розміру прожиткового мінімуму для працюючих осіб, визначеного Законом;

ліквідацію у 1016 році на економічно активних підприємствах заборгованості із виплати заробітної плати.

 

Сторона органів виконавчої влади та сторона органів місцевого самоврядування зобов’язуються:

2.15.    Аналізувати рівень заробітної плати за видами економічної діяльності та по районах області та вживати заходи для її щорічного зростання.

2.16.    Здійснювати обстеження та постійний моніторинг за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях та фізичних осіб-підприємців області.

2.17.    За участю Сторін вживати заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних та економічно неактивних підприємствах, підприємствах - банкрутах області.

2.18.    Вживати заходів щодо забезпечення фінансування установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, в обсягах, необхідних для повної та своєчасної виплати заробітної плати.

2.19.     Спільно із Сторонами сприяти утворенню комісій з трудових спорів на підприємствах, в установах і організаціях області з метою розгляду питань своєчасної виплати заробітної плати, інших порушень трудового законодавства.

2.20.    Забезпечувати організацію та проведення засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, соціальних виплат та орендної плати за земельні і майнові паї та здійснювати контроль за виконанням їх рішень спільно із Сторонами.

2.21.     Забезпечувати організацію та проведення засідання обласної  робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та здійснювати контроль за виконанням її рішень спільно із Сторонами.

   

Сторона роботодавців зобов’язується:

2.22.    Спільно із Сторонами сприяти застосуванню сучасних мотиваційних і стимулюючих механізмів високопродуктивної праці, створенню умов для впровадження на підприємствах області прогресивних форм оплати праці відповідно до росту її продуктивності.

2.23.    Сприяти власникам, роботодавцям та керівникам підприємств області усіх форм власності, у разі наявності на підприємстві, в організації та установі заборгованості із заробітної плати, виробленню заходів щодо формування графіків її погашення.

2.24.    Сприяти дотриманню керівниками підприємств-боржників вимог чинного законодавства та умов колективного договору у частині погашення заборгованості із виплати заробітної плати

2.25.    Сприяти забезпеченню зростання фондів оплати праці на підприємствах, з урахуванням результатів виробничої діяльності і продуктивності праці, у розмірах не нижчих за темпи приросту обсягів виробництва та дотриманню міжкваліфікаційних, міжпосадових співвідношень в оплаті праці, передбачених галузевими угодами.

2.26.    Сприяти роботі щодо укладання колективних договорів між роботодавцем (власником, керівником підприємства) та трудовим колективом безпосередньо або через уповноважених представників Сторони профспілок відповідно до норм чинного законодавства. 

2.27.             Надавати практичну та методичну допомогу роботодавцям з питань застосування методики нормування і оплати праці, законності та правильності впровадження законодавчих актів з цих питань. Стимулювати  підвищення рівня нормування праці з метою ефективного використання трудового потенціалу та робочого часу.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

2.28.    Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій області вносити до колективних договорів зобов’язання щодо строків виплати заробітної плати, а у разі виникнення заборгованості з неї заходи щодо погашення боргів.

2.29.    Спільно із спеціалістами управління Держпраці у Чернівецькій області за обов’язкової участі представників Сторін здійснювати контроль за відповідністю положень колективних договорів нормам Генеральної, територіальної та галузевих угод у сфері продуктивності та оплати праці, режиму роботи і відпочинку, соціально-трудових відносин.

2.30.    Застосовувати у повному обсязі надане профспілкам право щодо здійснення контролю за виконанням керівником або органом, уповноваженим власником зобов’язань у сфері оплати праці, при необхідності ініціює розрив трудового договору (контракту) з керівником або усуває його із займаної посади, якщо він порушив законодавство про працю і не виконує зобов’язання за колективним договором та інформує про такі випадки сторону роботодавців.

2.31.    Разом з галузевими об’єднаннями профспілкової Сторони брати участь у договірному вирішенні в трудових колективах області складних та конфліктних ситуацій з питань організації і оплати праці у порядку, визначеному Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

2.32.    Надавати первинну правову допомогу підприємствам, установам і організаціям з питань оплати і нормування праці, правильності впровадження актів законодавства з цих питань.

2.33.    Рекомендувати сторонам колективних переговорів включати до колективних договорів норми щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні фактичного прожиткового мінімуму в регіоні на одну працездатну особу.

2.34.    Вживати заходів щодо збільшення частки основної заробітної плати у структурі витрат на оплату праці працюючих до 70 відсотків та зростанню не менше як на 2,5 – 3 відсотки щорічно питомої ваги заробітної плати у структурі вартості реалізованої продукції.

2.35.    Сприяти застосуванню на підприємствах, в установах, організаціях переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, не нижче за прийняті в діючих Генеральній та галузевих угодах.

 

Умови та охорона праці

 

Сторони домовились:

2.36.    Основними напрямами діяльності з охорони праці є:

2.36.1. Реалізація державної політики з охорони праці, охорони здоров’я та життя працюючих.

2.36.2. Посилення ефективності профілактики нещасних випадків і професійних захворювань на підприємствах області.

2.36.3. Забезпечення державної підтримки щодо запровадження та діяльності ефективної системи підготовки та перепідготовки керівників та профільних спеціалістів підприємств з питань безпечної життєдіяльності людини - охорони, гігієни праці та промислової безпеки на виробництві тощо.

2.36.4. Відновлення здоров’я і працездатності потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

2.36.5.  Впровадження економічних методів управління охороною праці.

2.36.6. Здійснення соціального захисту працюючих, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

2.36.7. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення контролю за станом виробництв, технологій, продукції, здійснення спільних комплексних перевірок стану умов і охорони праці, контролю за додержанням технологічної та виробничої дисципліни.

2.36.8. Надання доступної і якісної медичної допомоги населенню.

2.36.9. Забезпечення раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та екологічної безпеки.

2.37.    Здійснювати спільні комплексні перевірки стану умов і охорони праці, контролю за додержанням технологічної та виробничої дисципліни.

2.38.    Рекомендувати керівникам підприємств області:

2.38.1. Збільшувати витрати на охорону праці на одного працюючого залежно від економічного стану підприємства у порядку, передбаченому колективним договором.

2.38.2. Встановлювати тривалість робочої зміни понад 8 годин (крім працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці) лише у порядку, визначеному Правилами трудового розпорядку та колективним договором.

2.39.    Сприяти систематичному проведенню обов’язкових медичних оглядів працівниками бюджетної сфери.

2.40.    Сприяти профілактиці ВІЛ-інфекцій/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.

2.41.    Сторони сприятимуть:

2.41.1.    Щорічному збільшенню витрат на охорону праці. Направлення на охорону праці коштів для підприємств не менше 0,5 відсотків від фонду оплати праці за попередній рік з розрахунку на кожного працюючого, встановлення не менше  розміру мінімальної заробітної плати, для бюджетних установ -  не менше 0,2 відсотків від фонду оплати праці за попередній рік.

2.41.2.  Складанню у першому кварталі 2017 року перелік об’єктів  та споруд, які перебувають у  небезпечному технічному стані, розробити та виконати заходи щодо забезпечення їх безпечної  експлуатації або ліквідації.

2.41.3. Забезпеченню роботодавцями оплату праці працівників у порядку, визначеному колективним договором на період простою суб’єктів господарювання у зв’язку з карантином, пов’язаного з розповсюдженням інфекційних захворювань.

2.41.4.  Відповідно до діючого порядку проведення контрольних перевірок господарюючих суб’єктів забезпечити безперешкодний доступ  до робочих місць представників Сторін профспілок та роботодавців для здійснення громадського контролю за додержання законодавства про працю та про охорону праці, соціально-економічних прав працівників, надання відповідних пільг та компенсацій.

 

Сторона органів виконавчої влади та сторона органів місцевого самоврядування зобов’язуються:

2.42.    Здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавної та регіональної програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Розглядати хід їх виконання на засіданнях обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

2.43.    Спільно зі Сторонами вживати заходів щодо погашення заборгованості з виплати сум відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, а також сім’ям і утриманцям загиблих на виробництві, яка утворилася до набрання чинності Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

2.44.    Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, коли це передбачено чинним законодавством. Здійснювати контроль за організацією навчання та перевіркою знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ і організацій області.

2.45.    Забезпечувати належний контроль за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами та угодами у закладах освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної сфери, житлово-комунального господарства.

2.46.     Забезпечити розробку проекту «Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2017-2018 роки», провести громадську експертизу і попередній розгляд Програми на засіданні Чернівецької обласної тристоронньої соціально-економічної ради та подати на затвердження колегії облдержадміністрації та сесії  обласної ради.

2.47.     Надавати щорічно облпрофраді та Федерації роботодавців області узагальнену інформацію про стан проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці у розрізі видів економічної діяльності, проведення періодичних медичних оглядів працівників.

2.48.     Створити у місцевих органах виконавчої влади відповідно до Закону України «Про охорону праці» структурні підрозділи або визначити уповноважену особу  з охорони праці та забезпечити їх належну роботу.

2.49.     Щорічно розглядати на колегії обласної державної адміністрації за участі сторін соціального діалогу стан виробничого травматизму і профзахворювань в області.

 

Сторона роботодавців зобов’язується:

2.50.    Згідно із нормами чинного законодавства України та Статутними повноваженнями Сторони роботодавців територіального рівня здійснювати громадський контроль та проводити роз’яснювальну роботу щодо застосування правових норм чинного законодавства України для забезпечення державних гарантій та економічних інтересів власників, керівників підприємств та роботодавців з делегованими повноваженнями області, незалежно від форми власності.

2.51.     Сприяти своєчасному проведенню власниками, керівниками підприємств та роботодавцями області атестації робочих місць на підприємствах, в організаціях та установах всіх форм власності.

2.52.     Сприяти дотриманню власниками та керівниками підприємств вимог чинного законодавства України, положень Генеральної та галузевих угод, у тому числі:

2.52.1. Своєчасному проведенню попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій.

2.52.2. Забезпеченню спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників, у тому числі медичний та обслуговуючий персонал, який при виконанні функціональних обов’язків має ризик зараження, особливо небезпечними інфекціями (СНІД, туберкульоз), а у разі професійного захворювання чи ушкодження здоров’я забезпечать їх право на соціальні гарантії та реабілітацію.

2.52.3. Надавати при необхідності допомогу при проведенні розслідування нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві відповідно до нормативних вимог та повноважень громадського контролю.

2.53.     Проводити роз’яснювальну роботу щодо обов’язків власників забезпечувати згідно з вимогами чинного законодавства:

2.53.1. Розслідування усіх нещасних випадків, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.53.2. Погашення заборгованості з виплат відшкодування шкоди внаслідок нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.53.3. Своєчасне надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.53.4. Своєчасно надавати пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці, організувати гаряче харчування для працівників та забезпечити відповідні категорії працівників миючими і знешкоджувальними засобами, газованою солоною водою тощо.

2.54.    Надавати, за наявності можливості, працівникам, які протягом року не травмувалися (як на виробництві так і в побуті), не перебували на лікарняних додаткову оплачувану відпустку (тривалістю до 3 днів) за рахунок роботодавців.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

2.55.    Контролювати спільно із Стороною роботодавців виконання регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

2.56.    Відстоювати права працівників та їхніх сімей (за їхнім проханням), які постраждали на виробництві, захищати права на відшкодування завданих їм матеріальних і моральних збитків.

2.57.    Аналізувати стан травматизму в області, забезпечувати разом з галузевими обкомами профспілок участь представників профспілок у розслідуванні кожного нещасного випадку на виробництві та у розробленні заходів щодо запобігання їм, а також необґрунтованому звинуваченню потерпілих.

2.58.    Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ через колективні договори збереження та фінансування відомчих медсанчастин, медпунктів та придбання ліків, вирішення найважливіших питань запобігання травматизму невиробничого характеру.

2.59.    Сприяти організації оздоровлення осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам АТО, тимчасово переселеним особам на місцевій базі, включаючи санаторії, профілакторії, турбази та відомчі оздоровчі табори.

2.60.    Здійснювати моніторинг дотримання суб’єктами господарської діяльності природоохоронного законодавства, вносить пропозиції про зупинення екологічно шкідливих і небезпечних виробництв.

2.61.     Забезпечувати участь представників профспілок у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та у розробці заходів щодо їх попередження, протистояти необґрунтованому звинуваченню потерпілих.

2.62.     Організовувати систематичне навчання голів комісій з питань охорони праці первинних профспілкових організацій на базі регіонального центру охорони праці, надавати консультаційну допомогу членам профспілок з питань охорони праці.

2.63.    Організовувати громадський контроль за дотриманням власниками законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, обрання громадських інспекторів з питань охорони праці з відображенням цих положень у колективних договорах.

2.64.    Здійснювати контроль правильності та обґрунтованості надання пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника.

2.65.    Спільно із представниками Сторони роботодавців здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць з метою надання можливості працівникам виходу на пільгові пенсії та надання додаткових відпусток за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

2.66.    Надавати безоплатну первинну правову допомогу потерпілим працівникам і сім’ям загиблих з питань своєчасного і повного відшкодування власником шкоди, заподіяної здоров’ю працівників на виробництві.

2.67.     Спільно із спеціалістами Управління Держпраці у Чернівецькій області, представниками Сторони роботодавців та відповідними управліннями, інспекціями проводити перевірки стану охорони праці окремих підприємств, де погіршилися умови праці, у межах повноважень, наданих чинним законодавством.

 

 Сторони рекомендують для включення до галузевих, територіальних районних угод та колективних договорів пункти щодо:

 

Своєчасного проведення атестації  робочих місць за умовами праці не рідше одного разу на 5 років.

Створення, де це економічно доцільно і можливо, на підприємствах, в установах, організаціях відповідно до Закону України «Про охорону праці», структурні підрозділи з охорони праці та забезпечити їх належною оплатою праці на рівні основних підрозділів підприємства, установи;

Впровадження на підприємствах, в організаціях, господарюючих суб’єктах системи управління охороною праці та управління  ризиками;

Надання працівникам, які перебувають у трудових відносинах або працюють за трудовим договором у фізичної особи, підприємця  щорічні відпустки із збереженням місця роботи (посади) і заробітної плати тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий  рік. Надавати додаткові відпустки згідно колективних договорів, Положень (Статутів), та статті 41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності».

Надання працівникам, зайнятих на важких та шкідливих умовах праці забезпечити за рахунок роботодавця, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, соками, миючими і знешкоджувальними засобами, милом, газованою солоною водою, оплачуваними перервами санітарно-оздоровчого призначення, скоротити тривалість робочого часу, встановити додаткові оплачувані відпустки, оплату праці у підвищеному розмірі та забезпечити іншими пільгами та компенсаціями, в обсязі не меншому, ніж передбачено чинним законодавством України.

 

Соціальний захист працюючих

Сторони домовились:

2.68.     Використовувати наявні можливості для встановлення максимальних соціальних норм і гарантій, які б реально впливали на підвищення рівня життя населення.

2.69.     Забезпечувати дотримання чинного законодавства у сфері соціальних гарантій і соціального захисту населення.

2.70.     Сприяти наданню додаткової адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям за рахунок мобілізації фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. 

2.71.     Вживати заходів щодо створення необхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, закладів соціального захисту населення, охорони здоров’я, культури, фізкультурно-спортивних, культових споруд, а також інших установ та організацій соціальної інфраструктури.

2.72.     Забезпечувати надання інвалідам послуг у фізкультурно-спортивних закладах і закладах культури на безоплатних умовах.

2.73.     Встановлювати скорочену тривалість робочого часу для жінок, на їх прохання, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку.

2.74.     З метою закріплення на виробництві молодих працівників, вишукувати можливість надавати фінансову допомогу молодим подружжям, які вперше взяли шлюб, у розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат. Молодим працівникам при прийомі на роботу - у розмірі двох мінімальних заробітних плат та при поверненні на підприємство після закінчення строкової служби у лавах Збройних Сил України, у зоні АТО - у розмірі трьох мінімальних зарплат.

2.75.    Забезпечити надання безоплатної правової допомоги учасникам АТО, а також забезпечити соціальну підтримку, психологічну реабілітацію, оздоровлення та адаптацію працівників підприємств, які є учасниками АТО, вимушеними переселенцями з АРК Крим, Донецької та Луганської областей та членам їх сімей.

2.76.    Скоординувати зусилля Сторін соціального партнерства на вирішенні наступних соціально-резонансних питань:

направити Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України  узгоджені пропозиції щодо відновлення санаторно-курортного лікування працівників та оздоровлення дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування;

забезпечувати інформаційну відкритість управління Пенсійного фонду України шляхом розширення публікацій аналітичних матеріалів, статистичних даних стосовно надходження коштів до Пенсійного фонду, кількості пенсіонерів (у тому числі за видами одержуваних пенсій) та середніх розмірів пенсій, одержувачів різних пенсійних виплат;

розробити обласну, районні, міські та об’єднаних територіальних   громад програми щодо розвитку соціально-побутової інфраструктури (медичне обслуговування, аптеки, транспортні перевезення, облаштування торговельних точок, міні-кафе, лазень, пунктів побутового обслуговування тощо);

організувати роботу їдалень, в яких за направленням соціальних служб будуть харчуватися люди, які постраждали від кризи, переселенці, безробітні, малозабезпечені, які не отримують допомогу та не мають засобів для  існування;

не допускати перепрофілювання, продажу та здачу в оренду приміщень закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, дитячих оздоровчих закладів  без всебічного вивчення обґрунтованості таких дій;

провести  інвентаризацію гуртожитків підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, у тому числі банкрутів; розробити та реалізувати обласну Програму їх  реконструкції, облаштування до сучасних умов;

вживати заходи по мінімізації негативного впливу підвищення  цін/тарифів на рівень життя населення та ефективність функціонування галузей;

забезпечити виділення земельних ділянок для  будівництва житла та ведення особистого господарства учасника АТО, які цього бажають.

 

Сторона органів виконавчої влади та сторона органів місцевого самоврядування зобов’язуються:

2.77.     Здійснювати контроль за реалізацією норм щодо надання та розмірами державних соціальних допомог, визначених законами України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, ”Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, які виплачуються за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України та інші.

2.78.     Забезпечити виконання заходів Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на відповідний період.

2.79.    Забезпечити виконанню державних, територіальних програм соціального захисту населення з надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. 

2.80.     Забезпечити виконання зобов’язань по своєчасному перераховуванню розрахунків з транспортними перевізниками, які здійснюють перевезення пільгових категорій громадян, незалежно від форм власності, для компенсації понесених витрат у межах бюджетних призначень на поточний рік субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

2.81.     Забезпечити здійснення функцій контролю Сторін за використанням коштів Державного бюджету України з питань виплати пільг, соціальних допомог, субсидій.

2.82.     Забезпечити виконання зобов’язань у частині додаткового соціального захисту і підтримку ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб. 

2.83.     Сприяти виділенню та забезпечити згідно із законодавством України медичних, фармацевтичних, педагогічних та працівників культури установ (закладів) державної, комунальної власності, які проживають і працюють у сільській місцевості, безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням, у межах встановлених норм, за рахунок коштів відповідних субвенцій з Державного бюджету України.

2.84.    Забезпечити збереження функціонування міської та сільської мережі системи охорони здоров’я. Не допускати необґрунтованого скорочення місцевими органами влади мережі лікувально-профілактичних закладів. Сприяти направленню молодих спеціалістів у сільські заклади охорони здоров’я та освіти з обов’язковим забезпеченням їх житлом.

2.85.    Забезпечити контроль за наданням соціальних послуг учасникам АТО та їх сім’ям, сім’ям загиблих учасників АТО, які опинились в складних життєвих обставинах. 

 

Сторона роботодавців зобов’язується:

2.86.     Сприяти організації та брати участь у благодійних заходах зі збору коштів, продуктів і товарів для адресної підтримки малозабезпечених громадян області.

2.87.     Сприяти дотриманню встановлених чинним законодавством України норм соціального захисту працівників на підприємствах, рекомендувати власникам та роботодавцям підприємств, установ і організацій усіх форм власності щодо надання відповідної допомоги і збереження пільг ветеранам та інвалідам праці, які раніше працювали на підприємствах, у межах фінансових можливостей власників підприємств.

2.88.     Брати  участь у реалізації соціальних програм, які здійснюються на території області, у тому числі:

2.88.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, запобігання виробничого травматизму, сприяння створенню здорових та безпечних умов праці.

2.88.2. Здійснювати громадський контроль за відповідністю нормативним вимогам тарифів на послуги, які затверджуються місцевими органами виконавчої влади (у тому числі - на житлово-комунальні).

2.89.     Сприяти дотриманню власниками підприємств вимог Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів України" щодо нормативів створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

2.90.    Надавати допомогу і сприяти збереженню пільг ветеранам та інвалідам праці, які раніше працювали на підприємствах.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

2.91.     Здійснювати контроль за виконанням чинного законодавства з питань соціального захисту населення, вносити пропозиції з реалізації встановлених пільг і компенсацій.

2.92.     Організовувати громадський контроль за додержанням норм чинного законодавства за поліпшенням житлових умов і наданні житлових приміщень громадянам, а також роботу представників профспілкових органів у житлових комісіях міських рад і райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад.

2.93.    Рекомендувати, щоб при укладанні колективних договорів передбачати заходи соціального захисту працюючих, членів їх сімей, а також ветеранів праці, пенсіонерів, які раніше працювали на цих підприємствах.

2.94.     Брати участь у проведенні благодійних акцій допомоги дітям-сиротам, інвалідам, ветеранам війни та праці, дітям батьків учасників АТО, одиноким малозабезпеченим громадянам похилого віку.

2.95.     Спільно із Сторонами вишукувати додаткові джерела фінансування для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям громадян.

2.96.     Сприяти дотриманню соціально-економічних гарантій трудящим, профспілковим органам і організаціям не нижче тих, які обумовлені галузевими угодами, укладеними відповідними міністерствами (відомствами) та галузевими  профспілками.

2.97.     Організовувати навчання профспілкового активу з питань трудового, пенсійного і соціального забезпечення надання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення та допомоги сім’ям з дітьми, квартирного обліку, надання та приватизації житла, оплати за комунальні послуги.

2.98.     Надавати консультативну допомогу членам профспілок з питань соціального захисту населення.

2.99.    Профспілкова Сторона рекомендує для включення до галузевих, територіальних, районних  угод та  колективних договорів питання щодо:

        здійснення громадського контролю за відповідністю нормативним вимогам тарифів на послуги, які затверджуються місцевими органами  виконавчої влади (на житлово-комунальні та транспортні послуги).

 

            Сторони рекомендують для включення до галузевих, територіальних районних угод та колективних договорів питань щодо:

Надання додаткової матеріальної допомоги жінкам, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох або шестирічного віку.

Надання додаткової оплачуваної відпустки матерям, які мають малолітніх дітей та дітей шкільного віку (один день або кілька годин на тиждень, вихідний день на 1 вересня та інше).

Проводити оздоровлення дітей працівників підприємств, установ, організацій ( у тому числі  надання компенсацій батькам витрат за рахунок роботодавця на придбання дитячої путівки);

Надання матеріальної допомоги підтримки працівникам підприємств, які мають статус ветеранів війни, учасників АТО, учасників бойових дій, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Надання грошової допомоги при виході на пенсію, матеріальної допомоги  ветеранам підприємства та малозабезпеченим пенсіонерам, які вийшли на пенсію з підприємств, установ, організацій для придбання продуктів харчування, лікування, а також для ремонту житла, на оздоровлення, придбання  твердого палива.

Створення  необхідних умов для роботи громадських інспекторів, комісії з охорони праці профспілок, звільнення їх від основної роботи, з збереженням середньої зарплати, та термін до 16 годин на місяць, для виконання ними своїх обов’язків  з охорони праці, участі в перевірках стану безпеки умов праці та розслідуванні нещасних випадків.

Запровадження скороченої тривалості робочого часу (із збереженням заробітної плати) для жінок, які  мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда без зменшення оплати праці.

 

РОЗДІЛ  ІІІ

ГУМАНІТАРНІ ПИТАННЯ, МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ

 

Сторони домовились:

3.1.   Забезпечити дотримання чинного законодавства у сфері розвитку освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, відпочинку, соціальної інфраструктури.

3.2.   Створювати умови для ефективного функціонування закладів освіти, культури та спорту області, забезпечення їх необхідними фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами.

3.3.   Зберігати мережу оздоровчих таборів для дітей, учнівської та студентської молоді, позашкільних установ, спортивних, культурних та мистецьких закладів.

3.4.   Забезпечувати можливість доступу до культурно-мистецьких, спортивних закладів малозабезпеченим верствам населення області.

3.5.   Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій області створювати умови працівникам для занять фізичною культурою, відповідно до ст. 28 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”. З цією метою, при фінансовій можливості, вводити до штатного розкладу підприємств посади інструкторів з фізичної культури та спорту.

3.6.   Вживати заходів щодо залучення до занять народною творчістю працівників і членів сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форм власності.

3.7.   Забезпечувати повноцінний відпочинок та оздоровлення дітей і підлітків, на що передбачати щороку кошти в бюджетах усіх рівнів. Забезпечити безкоштовне медичне обстеження дітей, працівників дитячих оздоровчих закладів, які направляються на відпочинок та оздоровлення.

3.8.    Проводити роботу, спрямовану на дотримання та розширення прав і гарантій молоді щодо професійного росту, гідного рівня заробітної плати, створення умов для її духовного і фізичного розвитку.

3.9.    Сприяти здійсненню, профорієнтації, соціально-трудової адаптації, проходження виробничої практики молоді згідно вимог чинного законодавства України.

3.10.    Впроваджувати заходи шляхом реалізації обласних  програм щодо попередження та профілактики асоціальних явищ: алкоголізму, наркоманії, поширення ВІЛ-СНІДу серед працюючої та студентської молоді, та пропаганди здорового способу життя.

3.11.    Сприяти подальшому розвитку системи професійної орієнтації і психологічної підтримки молоді, у тому числі професійної орієнтації учнів, підвищення її мотивації до трудової діяльності за професіями і спеціальностями, що затребувані на ринку праці області.

3.12.    Сприяти підвищенню конкурентноздатності молодих фахівців, випускників обласних вищих навчальних закладів на місцевих ринках праці.

3.13.    Всебічно підтримувати підприємницьку ініціативу і діяльність молоді; вживати заходів щодо підтримки молодіжного (студентського) оздоровлення.

3.14. Скоординованими зусиллями Сторін домагатися включати до виконання наступні положення:

       виділяти на відпочинок та оздоровлення дітей і підлітків  в бюджетах усіх рівнів кошти з розрахунку не менше 100 грн. на одну дитину шкільного віку;

 забезпечувати відрахування коштів профспілковим організаціям господарюючих суб’єктів  на культурно-масові, фізкультурну і оздоровчу роботу не менше, ніж 0,5 відсотка фонду оплати праці, а  установ, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери, державних установ на ці цілі 0,3 відсотки фонду оплати праці.

 

Сторона органів виконавчої влади та сторона органів місцевого самоврядування зобов’язуються:

3.15.   Забезпечити збереження кадрового потенціалу та повноцінне функціонування діючої мережі закладів освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва, спорту, підвищення професійного рівня, зміну спеціалізації та працевлаштування в разі реорганізації медичного закладу.

3.16.   Сприяти включенню до місцевих бюджетів на відповідні бюджетні періоди, необхідних асигнувань на утримання та розвиток закладів освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва, виходячи із загальнодержавних соціальних стандартів та з урахуванням бюджетних запитів керівників бюджетних установ.

3.17.   При проведенні оптимізації мережі закладів культури, освіти, охорони здоров’я, сприяти розробці локальних програм працевлаштування вивільнених працівників. При цьому не допускати скорочення існуючої мережі закладів та чисельності працівників, що пов’язано із заходами щодо ліквідації неповної зайнятості працівників.

3.18.    Активізувати роботу Сторін щодо реалізації молодіжної політики.

3.19.    Виходячи з наявних фінансових можливостей, проводити реконструкції існуючих та будівництво нових муніципальних спортивних споруд для широкого залучення населення області, у тому числі і молоді, до спорту та здорового способу життя.

3.20.    Підтримувати соціально значущі проекти молодіжних громадських організацій шляхом виділення грантів на конкурсній основі. Сприяти залученню донорських фондів та бізнес-структур до співфінансування проектів.

3.21.    При підготовці проекту обласного  бюджету на відповідний рік вишуковувати можливість щодо передбачення коштів для фінансування заходів з реалізації молодіжної політики, соціальних та творчих програм для молоді.

3.22.    Сприяти створенню в області інститут соціального житла. Забезпечувати переоблік сімей громадян, які потребують соціального житла.

3.23.    Вживати заходів щодо не допущення продажу та перепрофілювання дитячих і студентських оздоровчих та спортивних таборів.

3.24.    Забезпечувати нормальне функціонування наявних 31 стадіонів,               4 плавальних басейнів, 347 спортивних залів та 881 спортивних майданчиків.

3.25.    Сприяти збереженню мережі існуючих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, контингенту учнів, що займаються у спортивних секціях.

3.26.    Систематично аналізувати виконання державних і територіальних програм, направлених на поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони материнства та дитинства, здоров’я нації, регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту.

3.27.    Сприяти створенню умов для відродження і розвитку української культури, культурної самобутності національних меншин, професійного і самодіяльного мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення, (особливо у вихідні дні), комплектування фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, придбання та розповсюдження кращих зразків національного кіно.

3.28.    Вживати заходи з реалізації Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища „Екологія” у Чернівецькій області на 2016-2018 роки.

3.29.     Вживати заходи з реалізації Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки.

 

Сторона роботодавців зобов’язується:

3.30.    Сприяти реалізації регіональних програм соціально-культурного та духовного розвитку населення області, у тому числі - шляхом роботи представників галузевих організацій роботодавців в складі галузевих колегій відповідних Департаментів та управлінь обласної державної адміністрації у співпраці з органами влади та з представниками профспілкових комітетів.

3.31.   Проводити роз’яснювальну роботу та рекомендувати власникам, керівникам та роботодавцям підприємств усіх форм власності виділяти за наявності можливості кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та/або відповідними угодами.

3.32.    Рекомендувати власникам, керівникам та роботодавцям  підприємств, організацій та установ області усіх форм власності передбачати у колективних договорах кошти, що направлятимуться на компенсацію вартості путівок для оздоровлення дітей, у першу чергу пільгових категорій.

3.33.     Здійснювати громадський контроль та сприяти у межах компетенції процесам навчання, працевлаштування молоді, створення належних умов для її адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб.

3.34.     Спільно із Сторонами сприяти:

 проведенню конкурсів професійної майстерності “Кращий молодий робітник по професії ”, “Кращий молодий спеціаліст ”;

створенню умов для трудової та соціальної адаптації молодих працівників, можливості для підвищення їх кваліфікації, подальшого навчання, професійного та кар’єрного зростання;

створенню умов для проходження професійно-практичної підготовки учнів та студентів, стажування педагогічних працівників професійних навчальних закладів безпосередньо на виробництві, брати участь у кваліфікаційній атестації випускників;

проведенню для молоді, в тому числі школярів, “дні відкритих дверей”, профорієнтаційні екскурсії з метою ознайомлення з професіями, потрібними на ринку праці.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

3.35.    Спільно із Сторонами приймати участь в організації щорічного відпочинку в заміських оздоровчих таборах, таборах з денним перебуванням, таборах праці і відпочинку старшокласників, наметових таборах, вирішуючи питання фінансування літньої оздоровчої кампанії, із визначенням джерел фінансування відповідно до чинного законодавства.

3.36.    Долучатися до навчання начальників і старших вожатих дитячих заміських оздоровчих таборів методиці управління роботою оздоровниць, впровадження новаторських програм оздоровчої та виховної роботи в дитячих колективах.

3.37.    Приймати активну участь в підготовці та проведенні літнього оздоровлення та новорічно-різдвяних заходів.

3.38.    Спільно з трудовим колективом приймати участь у вирішенні питань, пов’язаних з передачею до комунальної власності міст і районів культурно-просвітницьких, спортивних, лікувально-оздоровчих установ, що перебувають у власності підприємств.

3.39.    Забезпечувати проведення різноманітних культурно-масових і спортивних заходів у трудових колективах, закладах культури і спорту профспілок.

3.40.    У межах своєї компетенції, проводити роботу щодо недопущення ліквідації підліткових клубів, клубів юних техніків, оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, мережі гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивних секцій і клубів, культурно-освітніх та спортивних споруд, сприяє виділенню коштів з різних джерел фінансування на їх утримання.

3.41.    Здійснювати громадський контроль за дотриманням на підприємствах, в організаціях і установах чинного законодавства щодо забезпечення прав населення на освіту, культурний розвиток, фізичну культуру і спорт, вносить пропозиції, у тому числі до законодавства, про удосконалення напрямів цієї роботи.

3.42.    Сприяти виділенню коштів з різних джерел фінансування для утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільних та дитячих оздоровчих закладів на проведення новорічних заходів для дітей та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.43.    Домагатися від роботодавців бюджетних установ, організацій і державних підприємств щодо врахування у розрахунках до кошторисів та фінансових планів відрахувань первинним профспілковим організаціям коштів на проведення культурно-масової та оздоровчої роботи не менше 0,3% від фонду оплати праці відповідно до вимог ст. 44 Закону України „Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності”.

3.44.     Здійснювати громадський контроль та сприяти процесам навчання, працевлаштування молоді, створення належних умов для її адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб.

3.45.     Брати активну участь у виконанні програм культурно-мистецького та фізкультурно-спортивного спрямування.

3.46.     Створювати молодіжні ради (комісії) на всіх рівнях профспілкових структур.

3.47.     Сприяти збільшенню представництва молоді у складі виборних органів профспілкових структур області.

3.48.     Вживати заходи щодо захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів  молоді, аналізувати і вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері захисту соціальних прав і гарантій молоді.

3.49.     Домагатися включення до колективних договорів, галузевих та інших угод зобов'язань з реалізації молодіжної політики, забезпечення гідної оплати і безпечних умов праці, соціальних пільг і гарантій молодим працівникам.

3.50.     Залучати молодь до лав членів профспілок. Висвітлювати заходи з реалізації молодіжної політики через засоби масової інформації профспілкових організацій, молодіжних телепрограм.

3.51.     Залучати молодих працівників до участі в трудовому суперництві, конкурсах і оглядах, спортивних змаганнях, що проводяться   на районному, міському та обласному рівнях.

3.52.     Щорічно проводити обласний молодіжний конкурс серед студентських колективів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації "Профспілка готова тебе захистити".

 

Р О З Д І Л   ІV

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Сторони домовились:

4.1.   Здійснювати соціальний діалог з питань формування та реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в області у формах обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей тощо.

4.2.        Забезпечити паритетну участь Сторін у роботі колегії обласної державної адміністрації та рекомендувати дотримуватися цієї норми соціального діалогу колегії Чернівецької обласної ради.

4.3.      Забезпечити включення представників Сторін (за згодою) - керівників рад з координації діяльності профспілкових організацій та керівників організацій роботодавців відповідних районів (міст) до складу колегій райдержадміністрацій, виконавчих комітетів Чернівецької та Новодністровської міських рад.

4.4.        Проводити безоплатно обмін інформацією, документами і матеріалами, статистичними даними з питань, що визначені цією Угодою, для виконання взятих на себе зобов’язань та здійснення взаємного контролю.

4.5.        Надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення колективних договорів та забезпечення їх виконання.

4.6.        Сприяти вивченню, поширенню та популяризації вітчизняної і міжнародної практики ведення соціального діалогу в суспільстві.

4.7.        Рекомендувати учасникам колективних переговорів з укладення  колективних договорів застосовувати визначені цією Угодою засади ведення соціального діалогу та форми взаємодії Сторін на відповідному рівні.

 

РОЗДІЛ V

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Сторони домовились:

5.1. Забезпечити у межах своїх повноважень реалізацію Угоди відповідно до заходів щодо виконання її положень.

5.2. Забезпечити безумовне виконання вимог Конституції України, Закону України «Про соціальний діалог в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та інших норм чинного законодавства України у частині гарантування безперешкодної реалізації і повного доступу до здійснення функції громадського контролю у сфері державного управління” для Сторін.

5.3. Розмістити текст Угоди, Регламент та склад репрезентативних Сторін соціального діалогу Чернівецької обласної тристоронньої соціально-економічної ради на офіційних веб-сайтах суб'єктів Сторін.

5.4. Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням Угоди.

5.5. Зміни та доповнення до Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін після проведення колективних переговорів.

5.6. Угода підписана у чотирьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

 

 

Угоду підписали:

 

Голова обласної

державної адміністрації

Голова обласної ради

      

                                     

 

О.Фищук

 

 

 

І.Мунтян

Голова спільного представницького органу репрезентативних об’єднань роботодавців на обласному рівні, голова ради Федерації роботодавців Чернівецької області        

Голова репрезентативного профспілкового об’єднання на обласному рівні,  голова Чернівецької обласної ради профспілок

 

 

 

 

 М.Бузинський                                                              

 

 

 

В.Шкварковський

Додаток 1 до Угоди

 

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДОПЛАТ ТА НАДБАВОК

до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер для встановлення у галузевих, територіальних угодах та колективних договорах

 

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

ДОПЛАТИ:

 

 За суміщення професій (посад)

доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівника

 

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

 

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

 

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

 

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці — 4,  8 і  12 відсотків тарифної ставки (окладу)

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці — 16,  20 і  24 відсотки тарифної ставки (окладу)

 

За інтенсивність праці

до 12  відсотків тарифної ставки (окладу)

 

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до  20 відсотків

підвищення тарифних ставок до  10 відсотків

 

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до  10, понад  10, понад  25 осіб) конкретний розмір доплати:

 

 

визначається галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру

якщо чисельність ланки становить більше ніж п’ять осіб, ланковим встановлюється доплата в розмірі до  50 відсотків відповідної доплати бригадира

 

За роботу у вечірній час — з  
18 до 22  години (при багатозмінному режимі роботи)

20  відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час

 

За роботу в нічний час

35  відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

НАДБАВКИ:

 

За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

III розряду — 12  відсотків

IV розряду — 16  відсотків

V розряду — 20  відсотків

VI і вищих розрядів — 24  відсотки тарифної ставки (окладу)

 

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям:

2-го класу — 10  відсотків,

1-го класу — 25  відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

 

За класність машиністам електровозів, тепловозів, електропоїздів, дизель-поїздів

 

до 25  відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований машиністом час

За високі досягнення у праці

 

до 50  відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50  відсотків посадового окладу