І.  Загальні положення  

1.  Чернівецька обласна рада профспілок (далі - облпрофрада) є добровільним  неприбутковим об”єднанням обласних організацій Всеукраїнських і регіональних профспілок, первинних профспілкових організацій, що діють на території області і які не мають вищих галузевих територіальних профспілкових органів, а також інших профспілок, що діють на території Чернівецької області   (далі – членські організації). Чернівецька облпрофрада створена 28 жовтня 1948 року.  

2.  Обласна рада профспілок діє відповідно до  Конституції України, Закону України “Про професійні спілки, їх права  та гарантії діяльності”, інших законів та нормативно-правових актів України, норм  міжнародного права, цього Статуту.

3.  У своїй діяльності обласна рада профспілок керується принципом добровільності вступу до неї та виходу, самостійності, рівності та самоврядності, відкритості й гласності, колегіальності у прийнятті рішень і обов”язковості їх виконання всіма членськими організаціями.

4.  Обласна рада профспілок є незалежною від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об”єднань, громадських організацій, політичних партій,  їм не підзвітна і не підконтрольна, будує свої відносини з ними на основі принципів соціального партнерства, дотримання норм законодавства.

5.  Відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” обласна рада профспілок має статус обласного об”єднання профспілок.

6.  Повна назва: Чернівецька обласна рада профспілок.

7.  Скорочена назва: Чернівецька облпрофрада.

8.  Облпрофрада діє на  території Чернівецької області. Чернівецька обласна рада профспілок входить до складу Федерації професійних спілок України.

9.  Місце знаходження виборних органів облпрофради: м. Чернівці, вул.О.Поповича,2.

10.       Облпрофрада є юридичною особою, має круглу печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, рахунки в банку, власну символіку.

ІІ. Мета й основні завдання облпрофради

11.      Облпрофрада створена з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально- економічних прав та інтересів членів профспілок.

12.      Для досягнення своєї мети облпрофрада вирішує відповідно до законодавства такі завдання:

12.1 виробляє стратегію й тактику дій членських організацій щодо захисту трудових, соціально-економічних і духовних прав та інтересів членів профспілок, єдині вимоги до органів державної влади й місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об”єднань, які висуваються членськими організаціями;

12.2 веде соціальний діалог з органами державної влади й місцевого        самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об”єднаннями з метою реалізації регіональної соціальної політики, укладає з ними регіональні угоди, здійснює контроль за їх виконанням;

12.3  бере участь у роботі ради соціального партнерства.

12.4 організовує і здійснює громадський контроль за виплатою заробітної      плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, соціальні гарантії;

12.5 бере  участь у розробці територіальної програми зайнятості, вносить пропозиції щодо соціального захисту  вивільнюваних працівників, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

12.6 бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання й збереження житлового фонду,  захист  прав громадян, пов”язаних із одержанням (придбанням), утриманням і збереженням житла, організовує громадський контроль за дотриманням житлового законодавства;

12.7 ініціює й координує колективні дії членських організацій щодо захисту трудових і соціально-економічних прав членів профспілок;

12.8 вживає заходи щодо посилення впливу профспілок на стан безпеки, умов праці й виробничого середовища в суспільному виробництві області, координує діяльність членських профспілкових організацій з реалізації ними прав і повноважень у сфері охорони праці,  визначених законодавством;

12.9 вносить пропозиції суб”єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативних правових актів, які стосуються трудових і соціально-економічних прав і інтересів громадян та повноважень  діяльності профспілок;

12.10   надає безкоштовну консультаційну, юридичну та іншу допомогу членським організаціям з питань  захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів профспілок, а також з інших питань;

12.11   у межах своїх повноважень володіє, користується, розпоряджається майном облпрофради, здійснює керівництво підприємствами та організаціями, створеними за участю профспілок, формує відповідні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні,  підготовки кадрів тощо);

12.12        проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення членських профспілкових організацій, мотивацію профспілкового членства;

12.13        здійснює захист духовних потреб та інтересів членів профспілок і їхніх сімей, сприяє поліпшенню санаторно-курортного лікування, оздоровлення й відпочинку, розвитку туризму, змістовного дозвілля, фізичної культури і спорту, вирішенню проблем  молоді;

12.14        сприяє соціальному захисту жінок, реалізації їх прав на працю, освіту, охорону здоров”я та материнства,  духовний, культурний, фізичний і творчий розвиток, бере участь у впровадженні гендерної рівності;

12.15        представляє  колективні  інтереси працівників у разі виникнення колективних трудових спорів відповідно до законодавства;

12.16        надає безкоштовну правову допомогу членам профспілок, представляє їхні інтереси при реалізації  конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів;

12.17        організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу, створює та утримує  мережу навчальних профспілкових закладів, надає методичну і практичну допомогу членським організаціям з цих питань;

12.18        здійснює інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації;

12.19        регулярно інформує членів профспілок через членські організації, засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність Федерації профспілок України;

12.20        взаємодіє з організаціями інших профспілок та  їх об”єднань, громадських об”єднань, політичних партій і рухів;

12.21        вирішує інші завдання відповідно до законодавства та цього Статуту.

 

13. Облпрофрада може вступити до всеукраїнських і міжнародних об”єднань профспілок, інших громадських об”єднань набувати прав і нести обов”язки відповідно до їх статутів.

 

ІІІ. Членство в облпрофраді, права й обов'язки

членських організацій

14.Членськими організаціями  облпрофради можуть бути:

14.1. обласні організації Всеукраїнських і регіональних профспілок;

14.2. первинні профспілкові організації підприємств, установ, організацій, що діють  на території області і які не мають  вищих галузевих територіальних профспілкових органів.

14.3. інші профспілки, що діють на території Чернівецької області.

15. Організація, що вступає до облпрофради подає:

15.1. письмове звернення і рішення колегіального органу про вступ до облпрофради;

15.2. копії свідоцтва (підтвердження) про легалізацію та статуту профспілки (для профспілок зі  статусом первинних, місцевих, обласних, всеукраїнських);

15.3. довідку про входження до складу всеукраїнської, регіональної профспілки; (для обласних, первинних організацій профспілок);

15.4. відомості про структуру та кількісний склад  організації;

         15.5. дані про юридичну адресу та місцезнаходження своїх виборних органів;

         15.6. зобов”язання щодо виконання Статуту облпрофради, сплати членських     внесків;

15.7. інформацію про  неналежність до іншого аналогічного об”єднання профспілок.

         16. Письмове звернення про прийняття до складу облпрофради і перелік документів, передбачених пунктом 15, попередньо розглядаються на засіданні мандатної комісії  облпрофради і за її висновками рішення про прийняття до складу облпрофради приймається президією облпрофради. Воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина членів президії, присутніх на засіданні, і набирає чинності з дня його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.

         Рішення про прийняття організації до складу облпрофради доповідається мандатною комісією на черговому засіданні пленуму облпрофради.

         17. Відмова  в прийнятті у членську організацію облпрофради може бути оскарженою до пленуму облпрофради або до конференції протягом трьох місяців після прийняття рішення про відмову.

         18. Членство у облпрофраді припиняється у зв”язку з:

18.1.рішенням виборного органу членської організації про вихід із облпрофради;

18.2. припиненням діяльності членської організації відповідно до  законодавства (ліквідація, саморозпуск, реорганізація);

         18.3. виключення членської організації з складу облпрофради  за  невиконання вимог Статуту;

18.4.   вступом до іншого аналогічного профоб”єднання.

19. Вихід членської організації з облпрофради за власною ініціативою вважається таким, що відбувся, з дня отримання облпрофрадою рішення виборного органу членської організації про вихід.

20.Припинення членства в облпрофраді у зв”язку з припиненням діяльності членської організації відбувається з дня настання цієї події (прийняття відповідного рішення).

21. Рішення про виключення членської організації зі складу облпрофради за  невиконання вимог Статуту облпрофради, недодержання порядку сплати членських внесків, вступ до іншого аналогічного об”єднання профспілок приймається президією. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини членів президії, присутніх на засіданні, за наявності кворуму. Рішення президії може бути оскарженим до пленуму або до конференції. Рішення конференції є кінцевим і оскарженню не підлягає.

22. Членські організації мають право:

          22.1. представляти і захищати через виборні органи облпрофради або разом з ними свої права й інтереси, трудові, соціально-економічні права членів профспілок в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об”єднаннях, громадських та інших організаціях;

          22.2. обирати (делегувати) своїх представників до виборних органів облпрофради, відкликати та замінювати їх;

          22.3. брати участь у переговорах облпрофради з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та їх об”єднаннями, в укладенні регіональної угоди, інших угод і договорів;

          22.4. вносити пропозиції щодо порядку денного конференції, пленуму, президії облпрофради з поданням відповідних проектів рішень, інших документів, отримувати інформацію про результати їх розгляду;

          22.5. брати участь в управлінні майном облпрофради та ефективним його використанням;

          22.6. отримувати на свій запит інформацію про витрачання коштів і  фінансово-господарську діяльність облпрофради;

          22.7. брати участь у створенні, використанні загальних і спеціальних фондів облпрофради, управлінні ними;

          22.8. отримувати на свій запит від органів облпрофради інформаційні, методичні, довідково-аналітичні матеріали;

          22.9. звертатись до виборних органів облпрофради з питань профспілкової діяльності, отримувати відповідну консультаційну, юридичну та іншу допомогу;

          22.10. використовувати можливості облпрофради для навчання профспілкових кадрів та активу;

          22.11. вносити пропозиції про нагородження членів профспілок профспілковими відзнаками;

23. Членські організації зобов”язані:

         23.1. визнавати й виконувати Статут облпрофради, рішення її виборних органів, прийнятих у відповідності з цим Статутом;

         23.2. домагатися єдності дій організацій профспілок, що входять до облпрофради, виявляти солідарність у відстоюванні прав та інтересів членів профспілок і членських організацій;

         23.3.не допускати дій, що  підривають авторитет облпрофради, завдають їй матеріальної та моральної шкоди;

         23.4. узгоджувати між собою дії, що викликають спільний інтерес, здійснювати організаційне, матеріальне й фінансове забезпечення таких дій;

         23.5. щомісячно перераховувати членські внески на статутну діяльність облпрофради у розмірі, що встановлюється окремою угодою, але не менше 3 відсотків від суми профспілкових внесків, зібраних в галузі та не менше 15 відсотків, – зібраних в первинних профспілкових організаціях підприємств і установ, які обслуговуються облпрофрадою;

         23.6. надавати виборним органам облпрофради звітність та інформацію з питань і в установлені ними терміни;

         23.7. систематично інформувати членів профспілок про діяльність облпрофради, сприяти розвитку профспілкових засобів масової інформації;

 23.8. взаємно визнавати профспілкове членство при переході членів профспілок з однієї профспілки до іншої за умови входження її до складу Федерації профспілок України.

         24. Відповідальність за виконання членськими організаціями обов”язків, визначених цим Статутом, покладається на виборні органи членських організацій та їх керівників.

         У разі невиконання цих обов”язків виборний орган облпрофради може внести членській організації відповідне подання, яке має бути  розглянутим у місячний термін. Про вжиті заходи  виборний орган членської організації повідомляє виборний орган облпрофради.

 

ІV. Виборні органи облпрофради

         25. Виборними органами облпрофради є:

25.1. обласна міжспілкова конференція облпрофради (далі – конференція);

25.2. пленум облпрофради (далі-пленум);

25.3. президія облпрофради (далі –президія);

         26. Вищим органом облпрофради є обласна міжспілкова конференція , яка скликається пленумом один раз на п”ять років.

Рішення про скликання конференції, норму представництва й порядок денний приймається пленумом не пізніше як за два місяці до її проведення. Порядок обрання делегатів конференції відповідно до встановленої норми представництва визначають членські організації.

Делегатами конференції за посадами є голова облпрофради та його заступник (заступники).

27. Позачергова конференція скликається пленумом за ініціативою облпрофради або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

Рішення про скликання та порядок денний позачергової конференції оголошується не пізніше як за місяць до її проведення.

28. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів.

Рішення конференції приймається у формі постанови і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, присутніх на конференції, окрім прийняття рішень відповідно до п.28.1. цього Статуту.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає конференція.

28.1. Рішення з питань затвердження Статуту, внесення змін до нього, реорганізації чи ліквідації облпрофради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на конференції.

 

29.Конференція:

         29.1. заслуховує звіти про діяльність облпрофради, контрольно-ревізійної комісії, дає оцінку їхній діяльності, про що приймає відповідні постанови один раз на 5 років;

         29.2. затверджує Статут облпрофради, вносить зміни до нього;

         29.3. визначає стратегію діяльності та чергові завдання облпрофради, приймає основні напрямки (програму) діяльності;

         29.4. заслуховує повідомлення мандатної комісії про підтвердження повноважень делегатів конференції, приймає відповідні рішення;

         29.5. затверджує положення про контрольно-ревізійну та мандатну комісії, вносить зміни до них;

         29.6. затверджує персональний склад пленуму облпрофради;

         29.7. обирає та звільняє з посад голову облпрофради та його заступника (заступників);

         29.8. обирає голову контрольно-ревізійної комісії, голову мандатної комісії та їх персональний склад;

                29.8.1. попередньо розглядає документи, які вносяться на розгляд з'їзду Федерації профспілок України, визначає порядок обрання його делегатів.  

29.8.2. може делегувати Федерації профспілок України повноваження представляти та захищати законні інтереси обласної ради профспілок, трудові та соціально-економічні права членів профспілок, які входять до складу облпрофради".

29.8.3. може обирати делегатів на з"їзд Федерації профспілок України. Голова обласної ради профспілок визнається делегатом з'їзду ФПУ – за посадою.

         29.9. визначає повноваження виборних органів щодо володіння, користування, розпорядження майном облпрофради та закріплює їх в Статуті, вирішує питання про використання коштів і майна облпрофради при її реорганізації (ліквідації);

         29.10. приймає рішення, резолюції, звернення з найважливіших проблем захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок до органів державної влади й місцевого  самоврядування, організацій роботодавців та їх об”єднань, громадських організацій;

         29.11. розглядає звернення, апеляції членських  організацій до конференції;

         29.12. вирішує питання про  перейменування, реорганізацію чи ліквідацію облпрофради;

         29.13. розглядає інші питання діяльності облпрофради.

         29.14. затверджує символіку облпрофради.

30. Конференція має право делегувати окремі свої повноваження пленуму.

31. У період між конференціями вищим органом облпрофради є пленум. Обласна рада профспілок формується за принципом прямого делегування представників членських організацій терміном на 5 років.

Норма представництва встановлюється рішенням пленуму облпрофради.

До складу обласної ради профспілок за посадою входять: голова облпрофради, його заступник (заступники), генеральний директор ДП "Чернівцітурист" ПрАТ Укрпрофтур, голова молодіжної ради облпрофради.

32. Порядок делегування до складу пленуму та порядок відкликання (заміни) своїх представників визначають членські організації.

33. Засідання пленуму проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на рік. Засідання скликається президією з її ініціативи або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

Рішення про скликання засідання пленуму приймається не пізніше як за місяць до його проведення.

34. Засідання  пленуму вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини членів пленуму.

35. Рішення пленуму приймається в формі постанови і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів пленуму присутніх на засіданні. Рішення з питань апеляцій стосовно прийняття до складу облпрофради або виключення членської організації з її складу потребує  не менш як двох третин голосів членів ради, присутніх на її засіданні.

36. Пленум облпрофради підзвітний конференції.

37. Пленум:

37.1. відповідно до конкретних умов визначає тактику дій облпрофради щодо представництва й захисту прав та інтересів членських організацій, членів профспілок в органах державної влади й місцевого самоврядування,  організаціях роботодавців та їх об”єднаннях, визначає основні напрями діяльності облпрофради на поточний період;

37.2. організовує та контролює виконання статутних положень, рішень конференції та виборних  органів облпрофради;

37.3. звітує про свою роботу перед конференцією;

37.3.1.  за дорученням конференції може обирати делегатів на з"їзд Федерації профспілок України.

37.4. визначає позицію облпрофради щодо ведення колективних переговорів та порядок укладання регіональної угоди, інших угод і договорів;

37.5. приймає рішення про скликання конференції, норму представництва, проект порядку денного конференції;

37.6.заслуховує повідомлення мандатної комісії, приймає відповідні рішення;

37.7. затверджує регламент пленуму;

37.8. розглядає та затверджує проекти документів, які вносяться на розгляд конференції;

37.9. У виключних випадках, за дорученням конференції, вносить зміни й доповнення до Статуту обласної ради профспілок для приведення його у відповідність із законодавством, Статутом Федерації профспілок України, до якої входить облпрофрада, з подальшим затвердженням конференцією;

37.10. за поданням членських організацій та висновками мандатної комісії вносить зміни до персонального складу пленуму;

 37.11. приймає рішення про утворення постійних і тимчасових комісій облпрофради, затверджує  положення про них, формує персональний склад;

37.12. при необхідності заслуховує інформації про роботу президії і постійних комісій облпрофради;

37.13. заслуховує звіти голови облпрофради, його заступника (заступників), дає оцінку їхній діяльності;

37.14. заслуховує інформації керівників членських організацій про виконання ними рішень виборних органів облпрофради, приймає відповідні рішення;

37.15. затверджує бюджет облпрофради на поточний рік та звіт про його виконання;

37.16. встановлює розмір і порядок перерахування внесків членськими організаціями  на забезпечення статутної діяльності облпрофради;

37.17. приймає  рішення з приводу звернень та апеляцій членських організацій до облпрофради;

37.18. скасовує прийняті президією рішення, які не відповідають законодавству, Статуту облпрофради та рішенням її виборних органів;

37.19. встановлює відзнаки облпрофради, затверджує положення про них;

37.20. приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, інших  підприємницьких структур, реалізацію корпоративних прав облпрофради, створення кредитних спілок відповідно до законодавства України. Визначає порядок списання, передачі,    обміну, реалізації майна облпрофради, затверджує інші нормативні документи з майнових питань, приймає рішення про відчуження будинків і споруд облпрофради, її участь у господарських товариствах;

37.21. приймає рішення про дострокове припинення повноважень голови облпрофради, його заступника (заступників) у разі звільнення за власним бажанням;

37.22. виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності облпрофради, якщо вони не є виключною компетенцією конференції.

38. Пленум має право делегувати окремі свої повноваження президії та голові облпрофради крім повноважень, делегованих їй конференцією.

39. Виборним органом облпрофради в період між засіданнями пленуму є президія, яка підзвітна й підконтрольна пленуму.

40. Президія формується на термін повноважень облпрофради. До складу президії за посадою входять: голова облпрофради, його заступник (заступники), керівники членських обласних   організацій профспілок, голова молодіжної ради облпрофради, Генеральний директор ДП "Чернівцітурист",  голови первинних профспілкових організацій підприємств, установ, організацій що діють на території області і які не мають вищих галузевих територіальних профспілкових органів, представники інших профспілок,    що діють на території Чернівецької області, на обліку в яких більше 500 членів профспілок.

Членські організації вправі відкликати свого представника зі складу президії облпрофради.

Порядок відкликання (заміни) свого представника зі складу президії облпрофради визначається членськими організаціями.

41. Засідання президії проводяться в міру необхідності, але не рідше як один раз  на квартал за рішенням голови облпрофради або на  письмову вимогу не менш  як однієї третини членів президії.

42. Засідання президії  вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як дві третини членів президії.

У разі  неможливості члена президії взяти участь в її засіданні членська організація має право за рішенням виборного органу направити на  засідання іншого представника, який є членом пленуму, з правом ухвального голосу.

43. Рішення президії приймається у формі постанови і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів президії, присутніх на її засіданні, за винятком рішення про виключення членської організації облпрофради, для прийняття якого потрібно не менш як дві третини голосів.

44. Президія:

44.1. визначає тактику дій членських організацій відповідно до поточної  соціально-економічної ситуації щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, приймає рішення з цих питань;

44.2. Здійснює заходи щодо розвитку та удосконалення соціального партнерства і соціального діалогу на всіх рівнях, посилення його впливу на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів трудящих.

44.3. вносить  пропозиції для розгляду пленумом облпрофради, готує відповідні проекти рішень та інших документів;

44.4. від імені працівників веде колективні переговори, укладає регіональну угоду в установленому порядку, заслуховує інформацію сторін про її виконання.

Сприяє укладанню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах, на яких діють первинні профспілкові організації членських організацій облпрофради.

44.5. здійснює контроль за виконанням регіональної угоди, колективних договорів, а також громадський контроль за додержанням законодавства про працю, про оплату праці, про охорону праці.

У разі виявлення порушень, невиконання роботодавцями, їхніми організаціями чи об"єднаннями законодавства, угод і колективних договорів, вносить подання про усунення цих порушень, оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до судових органів, державних органів нагляду за додержанням трудового законодавства.

       Представляє інтереси працівників членських організацій при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на регіональному рівні в порядку, встановленому чинним законодавством, а саме:

- бере участь через своїх представників у діяльності примирних комісій, трудових арбітражі та інших органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти).

 44.6. приймає рішення на регіональному рівні про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства;

44.7. готує пропозиції до органів державної влади, місцевого самоврядування та об"єднань роботодавців щодо проектів законодавчих і нормативно-правових актів, які стосуються трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

- приймає заяви і звернення до органів державної виконавчої влади й місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій;

44.8. приймає рішення про скликання засідання пленуму облпрофради, вносить пропозиції щодо його порядку денного і дати проведення;

44.9. приймає рішення про прийняття чи відмову в прийнятті організацій до складу облпрофради, виключення з неї;

44.10. призначає (затверджує) представників облпрофради в комісіях, інших робочих органах, які утворюються відповідно до законодавства;

44.11. за поданням членських організацій та висновками мандатної комісії вносить зміни до складу президії з членів пленуму в період між засіданнями пленуму;

44.12. скасовує розпорядження голови облпрофради, якщо вони суперечать законодавству, Статуту  облпрофради, рішенням її виборних органів;

44.13. за поданням голови облпрофради затверджує структуру та граничну чисельність апарату облпрофради;

44.14. затверджує зразки печаток, штампів, бланків облпрофради. Контролює своєчасність і повноту надходження відрахувань від членських внесків облпрофради.

44.15. вживає заходи щодо раціонального використання коштів облпрофради;

44.16. погоджує підприємствам, установам,, організаціям, заснованих на власності обласної ради профспілок договори оренди, іпотечних договорів,   приймає не віднесені до компетенції пленуму рішення про відчуження основних засобів облпрофради;

44.17. призначає і звільняє керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, заснованих облпрофрадою, затверджує умови контрактів з ними;

44.18. подає в установленому порядку клопотання про відзначення членів профспілок державними нагородами та профспілковими відзнаками, присвоєння почесних звань;

44.19. здійснює вивчення й узагальнення досвіду роботи членських організацій з питань, пов”язаних із захистом трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

44.20. організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

44.21. виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності облпрофради, якщо вони не є виключною компетенцією  конференції або пленуму.

44.22. Окремі рішення, що потребують термінового реагування, можуть прийматися президією шляхом опитування.

45. Президія може делегувати окремі свої повноваження голові облпрофради.

46. Вищою посадовою особою облпрофради є голова облпрофради (далі – голова), який обирається конференцією терміном на 5 років і працює на  постійній основі.

47. На посаду голови може бути   обраний громадянин України, який має вищу освіту і є членом профспілки, що входить до облпрофради.

Не може бути включеним у список і обраним головою облпрофради громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

48. За поданням голови конференція може обирати його заступника (заступників).

49. Голова:

49.1. організовує діяльність облпрофради на виконання статутних завдань, основних напрямків діяльності, рішень конференції, пленуму та президії;

49.2. підзвітний конференції, а в період між конференціями – пленуму облпрофради;

49.3. представляє облпрофраду без довіреності в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об”єднаннях, громадських організаціях;

49.4. головує назасіданнях пленуму та президії;

49.5. скликає президію, організовує  підготовку матеріалів на розгляд конференції, пленуму, президії;

49.6. робить в разі необхідності заяви, звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування від імені облпрофради, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

49.7. організовує надання практичної допомоги членським організаціям у їхній діяльності;

49.8. проводить консультації, наради з представниками членських організацій, інформує їх про прийняті ним рішення з поточних питань;

49.9. розпоряджається коштами облпрофради в межах асигнувань, передбачених бюджетом; має право першого підпису на фінансових документах;

49.10. здійснює контроль за використанням майна облпрофради діяльністю підприємств, установ і організацій, створених за участю облпрофради, вносить пропозиції президії щодо призначення й звільнення їх керівників, за дорученням президії підписує з ними контракти;

49.11. за рішенням президії укладає відповідні  господарські угоди щодо відчуження майна облпрофради чи його придбання.

49.12. вносить пропозиції про обрання заступника (заступників)  голови; визначає їх функціональні обов”язки і подає на затвердження президії;

49.13. формує апарат облпрофради в межах асигнувань, передбачених бюджетом облпрофради, відповідно до структури, затвердженої президією, визначає функціональні обов”язки працівників, організовує роботу  апарату і несе відповідальність за її ефективність;

49.14. від імені  облпрофради підписує регіональну та інші угоди, договори, організовує контроль за їх виконанням;

49.15. підписує постанови конференції, пленуму, президії;

49.16. веде особистий прийом;

49.17. видає розпорядження в межах своїх повноважень;

49.18. виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності облпрофради, якщо вони не є виключною компетенцією виборних органів облпрофради.

50. У разі відсутності голови його повноваження виконує заступник (заступники) голови, а в разі відсутності  останнього – один із працівників апарату облпрофради  за розпорядженням голови.

51. Голова, його заступник (заступники), які працюють на постійній основі, не можуть  суміщати свою діяльність з іншою крім наукової, викладацької та творчої діяльності в позаурочний час, входити до складу виконавчих органів підприємств, що мають на меті одержання прибутку, займатися підприємницькою діяльністю.

52. Звільнення голови профоб”єднання, його заступника (заступників) у зв”язку з закінченням термінів повноважень здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням конференції.

Звільнення   за власним бажанням – за рішенням  президії. В такому випадку вибори зазначених посадових осіб можуть проводитися пленумом на строк до наступної конференції.

VІ. Кошти і майно облпрофради

         53. Облпрофрада може мати у власності кошти, цінні папери та майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності, - земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання й інвентар, тощо, а також культурно-освітні, санаторно-курортні, туристські, спортивні та інші заклади.

         54. Джерелами формування майна облпрофради є майно, кошти, в тому числі набуті в порядку правонаступництва, членські внески членських організацій, добровільні майнові внески і пожертвування, пасивні доходи, надходження, отримані від господарської діяльності підприємств, установ, організацій, заснованих на власності облпрофради, інші надходження, не заборонені законодавством.

         55. Членська організація, яка не сплачує членських внесків на статутну діяльність облпрофради без поважних причин протягом трьох місяців, може бути позбавлена рішенням пленуму права голосу на засіданнях виборних органів та отримання відповідної допомоги до погашення заборгованості.

         У разі заборгованості в сплаті членських внесків без поважних причин протягом шести місяців членська організація може бути  виключеною з облпрофради.

         56. З метою реалізації статутних завдань облпрофрада може здійснювати господарську діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ, організацій з статусом юридичної особи, брати участь у створенні господарських товариств.

         57. Кошти облпрофради використовуються виключно на проведення організаційних заходів, у т. ч. зборів, конференцій, засідань виборних органів; інформаційну діяльність, передплату та придбання періодичних видань і літератури; утримання апарату, господарське забезпечення; навчання профспілкових кадрів та активу; проведення масових заходів на захист прав та інтересів  членів профспілок; оздоровлення, відзначення членів профспілок та надання їм матеріальної  допомоги за рахунок членських внесків; проведення урочистих заходів, культурно-масової та фізкультурної роботи; формування фондів і виконання інших  статутних завдань.

         58. Розпоряджання коштами, іншим майном облпрофради здійснюють відповідно до цього Статуту виборні органи облпрофради (конференція, пленум, президія).

         59. Кошти і майно облпрофради є власністю обласної ради профспілок і не підлягають розподілу між членськими організаціями облпрофради, а використовуються для виконання статутних завдань облпрофради.

         60. Облпрофрада не несе відповідальності за зобов”язаннями своїх членських організацій, а членські організації не несуть відповідальності за зобов”язаннями облпрофради.

         61. Позбавлення права власності облпрофради може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством.

 

VІІ. Контрольно-ревізійна комісія облпрофради

         62. Контроль за виконанням виборними органами облпрофради наданих  їм повноважень, фінансово-господарською діяльністю облпрофради, заснованих за її участю підприємств, установ і організацій здійснює контрольно-ревізійна комісія.

         63. Контрольно-ревізійна комісія обирається на конференції терміном на 5 років, підзвітна конференції, керується в своїй діяльності цим Статутом та Положенням про контрольно-ревізійну комісію, яке затверджується конференцією.

Контрольно-ревізійна комісія періодично, але не рідше одного разу на рік, проводить перевірку діяльності профспілкового органу, звітує про свою роботу на Пленумах, Конференції облпрофради.

         64. Контрольно-ревізійна комісія є незалежною, може здійснювати контроль за фінансовою діяльністю виборних органів облпрофради, перерахуванням членських внесків членськими організаціями, фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ, організацій, створених облпрофрадою, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і вжиття необхідних заходів до винних у допущених порушеннях.

         65. Члени пленуму не можуть бути членами контрольно-ревізійної комісії.

         66. Члени контрольно-ревізійної комісії можуть  брати участь у засіданнях пленуму з правом дорадчого голосу. Голова контрольно-ревізійної комісії може також брати участь у засіданнях президії з правом дорадчого голосу.

 

VІІІ. Мандатна комісія облпрофради

         67. Мандатна комісія облпрофради обирається конференцією із числа її делегатів терміном на 5 років і підзвітна конференції.

         Повноваження й порядок роботи мандатної комісії визначаються Положенням про мандатну комісію, яке  затверджує конференція.

 

ІХ. Умови й порядок припинення діяльності облпрофради

68. Діяльність облпрофради припиняється у зв”язку з її реорганізацією чи ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском).

69. Рішення про реорганізацію або ліквідацію облпрофради приймається конференцією, і воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини делегатів,  що беруть участь у роботі конференції.

70. У разі припинення діяльності обласної ради профспілок конференція приймає рішення про передачу майна та активів, що залишилися після всіх розрахунків, Федерації профспілок України. Конференція призначає ліквідаційну комісію, яка діє відповідно до законодавства України та рішень конференції.       

71. При забороні діяльності облпрофради за рішенням суду скликається позачергова конференція.

72. Припинення діяльності облпрофради не тягне за собою припинення діяльності її членських організацій.

 

Х. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту облпрофради

73. Зміни  та доповнення до Статуту облпрофради вносить обласна міжспілкова конференція, або позачергова конференція облпрофради.

73.1. У виключних випадках, в разі делегування конференцією відповідних  повноважень, зміни до Статуту вносяться Пленумом облпрофради, з подальшим затвердженням їх конференцією.

ХІ. Прикінцеві положення

74. Цей Статут набуває чинності з моменту його затвердження конференцією.

75. Питання діяльності обласної ради профспілок, які не відображені в цьому Статуті вирішуються пленумом, президією в межах їх компетенції та відповідно до законодавства України.

Голова Чернівецької обласної

ради профспілок                                               ________________ В.А.Шкварковський