Територіальна угода

між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, президією Чернівецької обласної ради профспілок та Чернівецькою міською організацією роботодавців на 2016-2018 роки, продовжена на 2019-2020 роки

(схвалена  рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської  ради, президії  Чернівецької  обласної   ради   профспілок   та   Чернівецької міської організації роботодавців від 29.03.2016 №154/6)

1. Загальні положення

1.1. Територіальну угоду між виконавчим комітетом Чернівецької міської  ради, президією Чернівецької обласної ради профспілок та Чернівецькою міською організацією роботодавців на 2016-2018 роки, продовжену на              2019-2020 роки (надалі – Угода) укладено відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні» між Сторонами: виконавчим комітетом Чернівецької міської  ради (надалі – виконавчий комітет), президією обласної ради профспілок (надалі - обласна рада профспілок) та Чернівецькою міською організацією роботодавців (надалі – організація роботодавців).

1.2. Сторони укладають Угоду, прагнучи до конструктивного соціального партнерства, з метою задовільного забезпечення життєдіяльності міста, захисту соціально-економічних і трудових інтересів чернівчан.

         1.3. Угода набуває чинності з моменту її схвалення Сторонами та діє до підписання нової або перегляду даної.

         1.4. Сторони визнають повноваження одна одної, зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва і рівноправності Сторін, які підписали Угоду. 

         1.5. Жодна із Сторін не може впродовж строку дії Угоди в односторонньому порядку призупиняти виконання взятих на себе зобов’язань  або  порушувати узгоджені положення .

         1.6. В разі необхідності внесення змін чи доповнень до умов Угоди зацікавлена Сторона подає свої пропозиції, а інші Сторони у місячний термін розглядають їх і дають аргументовані висновки про можливість їх прийняття або відхилення.

         1.7. Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для врахування під час укладення колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях м.Чернівців, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду, незалежно від форм власності та господарського підпорядкування, як мінімальні гарантії.

         1.8. Норми Угоди, соціальні права і гарантії, які вона містить, не можуть бути нижчими за визначені Законами України, Генеральною, галузевими та територіальною обласною Угодами.

         1.9. Сторони без попереднього узгодження не приймають рішення з   питань, що можуть погіршувати соціально-економічні, трудові та інші законні права та інтереси найманих працівників і територіальної громади міста.

         1.10. Зміни та доповнення до Угоди вносяться в обов’язковому порядку відповідно до змін чинного законодавства, Генеральної, галузевих та територіальної (обласної) Угод, якщо ці норми є предметом Угоди, а також за ініціативою однієї із Сторін, після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності в порядку, визначеному цією Угодою.

          1.11. Пропозиції та зауваження однієї із Сторін з усіх питань, передбачених цією Угодою, є обов’язковими до розгляду іншими Сторонами.

 

2. У сфері забезпечення розвитку виробництва та регулювання

виробничих відносин

 

Сторони домовились:

 

2.1. Забезпечувати збереження, підтримку і розвиток пріоритетних галузей економіки, сприяти залученню інвестицій, популяризації та просуванню на внутрішньому та зовнішніх ринках продукції місцевих товаровиробників      .

2.2. Проводити узгоджену політику, спрямовану на збереження діючих та відкриття нових промислових підприємств з метою нарощування обсягів виробництва та реалізації промислової продукції.

2.3. Здійснювати аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку міста, виявляти основні проблемні питання розвитку, розробляти та вживати заходи щодо їх усунення.

2.4. Сприяти з метою запобігання виникненню соціальної напруги в трудових колективах конструктивному вирішенню індивідуальних і колективних трудових спорів, зокрема, у ході приватизації, санації, реорганізації, реструктуризації та банкрутства підприємств, а також в інші періоди, пов’язані з обмеженням законних інтересів працівників.       

2.4.1  Домагатися через колективні договори й угоди вжиття заходів щодо розвитку виробництва, виходу неплатоспроможних підприємств з кризи, зміцнення трудової та виробничої дисципліни, зростання продуктивності праці.

2.5. Сприяти передачі об’єктів житла, соціально-побутової сфери в комунальну власність територіальної громади м.Чернівців у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.6. Сприяти з метою забезпечення соціального діалогу створенню профспілкових організацій у трудових колективах, де вони відсутні, а також укладенню колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності.

                2.7. Організовувати з метою підвищення ефективності економічного розвитку підприємств міста проведення оглядів-конкурсів.

 

Виконавчий комітет:

 

2.8. Розробляє щорічну Програму економічного і соціального  розвитку міста Чернівців та міські цільові галузеві програми з урахуванням пропозицій  роботодавців та профспілок.

2.9. Сприяє залученню всіх джерел інвестиційних ресурсів для реалізації соціально значущих для міста проектів, проведення виставок, ярмарків товарів, які виробляються підприємствами та іншими товаровиробниками  міста.

         2.10. Сприяє своєчасному забезпеченню перерахування коштів, передбачених бюджетом міста, підприємствам за виконані роботи та послуги, компенсацій. За наявності кредиторської заборгованості бюджету розробляє графіки її погашення та забезпечує контроль за їх виконанням.

2.11. Вносить пропозиції міській раді в частині приватизації підприємств комунальної власності з урахуванням інтересів трудових колективів територіальної громади та пропонує в договорах купівлі-продажу таких об’єктів зберегти зобов’язання щодо збереження їх профілю та кількості робочих місць на термін, визначений чинним законодавством.

         2.12. Забезпечує виконання заходів міської Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки, сприяє створенню нових робочих місць на підприємствах міста.

         2.13. Застосовує контрактну форму трудового договору до перших керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності.

         2.14. Сприяє залученню представників Сторін Угоди та громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель за бюджетні кошти відповідно до законів України «Про публічні закупівлі», «Про громадські об’єднання», «Про звернення громадян» і «Про інформацію». Забезпечує відкритість та прозорість діяльності розпорядників коштів міського бюджету, дотримуючись вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель, оприлюднюючи всю необхідну інформацію в системі електронних торгів «Прозоро».

2.15. Інформує суб’єктів господарювання про наявність вільних будівель, приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в орендне користування. Оприлюднює таку інформацію на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

2.16. Сприяє в межах повноважень, визначених чинним законодавством, при проведенні суб’єктами господарювання реконструкції діючих та будівництва у місті нових ринків максимальному збереженню ними наявних робочих (торговельних) місць, наданню їх в користування на визначений термін підприємцям, виробникам сільгосппродукції і товаровиробникам, створенню нових (додаткових) торговельних місць, залученню (у разі необхідності) коштів суб’єктів господарювання на реконструкцію і будівництво ринків, їх трансформацію в сучасні торговельно-сервісні комплекси.

 

Організація роботодавців:

 

2.17. Вносить пропозиції до програм, що стосуються розвитку промислового комплексу міста. Сприяє промисловим підприємствам міста у підготовці кадрів шляхом підготовки працівників робітничих професій в професійно-технічних навчальних закладах, формуванні потреб (заявок) на базі двосторонніх угод та підготовки кадрів безпосередньо на виробництві згідно з чинним законодавством.

2.18. Рекомендує керівникам підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, включати до колективних договорів зобов’язання  щодо:

2.18.1. Збільшення обсягів виробництва та кількості робочих місць.

2.18.2. Скорочення  непродуктивних втрат робочого часу.

2.18.3. Забезпечення фінансування витрат на підвищення кваліфікації персоналу та визначення граничних періодів для обов’язкового проходження навчання з підвищення кваліфікації.

2.18.4. Забезпечення участі представників первинних профспілкових організацій в розробці змін та доповнень до Статутів підприємств у частині захисту соціально-економічних і трудових прав працівників, внутрішніх локальних документів щодо закріплення в них повноважень профспілок представляти інтереси працівників в органах управління підприємством та участі в соціальному діалозі.

2.18.5. Забезпечення участі профспілкових комітетів у прийнятті фінансових планів підприємств усіх форм власності та рішень про розподіл чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств.

2.18.6. Участі представників профспілкових організацій у роботі наглядових рад господарських товариств відповідно до законодавства.

2.19. Сприяє участі підприємств і організацій міста в проведенні щорічних оглядів-конкурсів та розповсюдженню досвіду їх роботи.

         2.20. Проводить попередні консультації з облпрофрадою (галузевими комітетами профспілок) щодо намірів вивільнення працівників у результаті реорганізаційних перетворень суб’єктів підприємницької діяльності або їх ліквідації. 

Виконавчий комітет, організація роботодавців:

 

2.23. В межах повноважень, визначених чинним законодавством, здійснюють аналіз діяльності промислових підприємств, сприяють розвитку промислового виробництва та збільшенню обсягів реалізації товарної продукції промисловими підприємствами міста. Результати аналізу за підсумками кожного року розглядають на засіданнях міської тристоронньої соціально-економічної ради та інформують Сторони Угоди. 

2.23.1. Сприяють впровадженню енергозберігаючих заходів  в рамках реалізації міських цільових програм і проектів з енергоефективності та енергозбереження

2.24. Сприяють розміщенню нових виробництв конкурентоспроможної продукції на вільних виробничих площах підприємств міста.

  2.25. Вивчають потребу підприємств та організацій у трудових ресурсах, обсяг підготовки в професійно-технічних навчальних закладах міста  відповідно до потреби ринку праці.

  2.25.1. Забезпечують виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».

 

Обласна рада профспілок:

 

 

         2.26. Готує пропозиції до Програм економічного і соціального розвитку міста і подає для розгляду їх міською радою.

         2.27. Розробляє та вносить пропозиції до проектів нормативних актів  щодо покращання життєвого рівня громадян і надсилає їх виконавчому комітету до розгляду.

2.28. Вносить пропозиції до бюджету міста, міських програм, що стосуються соціально-економічного розвитку м.Чернівців та соціального захисту чернівчан.

         2.29. Згідно зі статтями 13 та 25 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» забезпечує взаємодію із виконавчими органами міської ради, управлінням Держпраці у Чернівецькій області щодо підвищення рівня знань профспілкових кадрів відносно правового, економічного та соціального захисту працівників.

2.30. Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю та забезпечення трудових прав членів профспілок. Сприяє забезпеченню додержання трудової дисципліни на підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у сфері дії Сторін. У разі бездіяльності посадових осіб підприємств, які призвели до погіршення умов їх функціонування, неодноразових порушень трудових та соціально-економічних прав працівників, виявлених управлінням Держпраці у  Чернівецькій області або представниками профспілкових органів, вживає заходів, у межах наданих повноважень, щодо їх усунення від виконання обов'язків в порядку, передбаченому законодавством.

2.31. Надсилає відповідні звернення, вимоги до Уряду, центральних органів виконавчої влади та народних депутатів України у випадках недотримання положень законодавчих і нормативних актів України органами місцевого самоврядування, окремими роботодавцями.

2.31.1. Представляє інтереси працівників при вирішенні трудових колективних спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, бере участь у діяльності комісій примирення, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти).

2.32. Організовує та проводить семінари, навчання профспілкового активу, надає консультативну допомогу профспілковим комітетам щодо захисту прав і інтересів працівників при зміні істотних умов праці, припиненні трудового договору, вивільненні працівників, їхнього  працевлаштування та з інших питань дотримання законодавства про працю.

2.33. Надає членам профспілок, у тому числі непрацюючим пенсіонерам, безкоштовні юридичні консультації та правову допомогу у відстоюванні їхніх законних прав та інтересів.

         2.34. Надає методичну та практичну допомогу первинним профспілковим організаціям підприємств, установ і організацій щодо укладення колективних договорів.

2.35. Утримується від організації страйків та інших заходів впливу до органів влади, місцевого самоврядування і роботодавців за умови виконання зобов’язань цієї Угоди.

2.36. Бере участь у проведенні спільних з управлінням Держпраці в Чернівецькій області перевірок з питань дотримання законодавства про працю на підприємствах всіх форм власності міста.

  2.37. Звертається до Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про проведення ним дослідження цін і тарифів на продукцію та послуги природних монополій, які реалізують або надають їх населенню, підприємствам-виробникам з метою недопущення штучного підвищення цін і тарифів та інформують населення міста через засоби масової інформації.

 

3. У сфері соціально-трудових відносин

 

3.1. Забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття

 

Сторони домовились:

 

Забезпечити реалізацію положень Програми зайнятості населення       м.Чернівців  з метою поліпшення ситуації на ринку праці.

 

 Вважати основними цілями та пріоритетами у сфері зайнятості населення :

-                     усунення тіньового сектору зайнятості у виробництві та сфері послуг;

-                     посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості.

Вважати однією з обов’язкових умов для затвердження інвестиційних проектів будівництва (реконструкції) підприємств, організацій та установ у пріоритетних галузях економіки міста - забезпечення створення нових (збереження існуючих) робочих місць.

 

Виконавчий комітет:

 

         3.1.1. Організовує розробку Програми зайнятості населення міста Чернівців. За підсумками року розглядає стан виконання зазначеної Програми.

3.1.2. Забезпечує за сприянням служби зайнятості, відповідно до Програми зайнятості, інформування населення та роботодавців про ситуацію на ринку праці, наявність вільних робочих місць (вакантних посад), організацію зайнятості різних верств населення, можливість у задоволенні попиту на робочу силу і підборі відповідної роботи через засоби масової інформації та шляхом проведення міських ярмарків вакансій, семінарів, консультативних зустрічей, днів відкритих дверей, презентацій роботодавців.

3.1.3. Сприяє працевлаштуванню осіб на вільні та новостворені робочі місця, в тому числі осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій, згідно з Законом України «Про зайнятість населення».  

3.1.4. Забезпечує за сприянням служби зайнятості інформування громадян, віком старше 45 років, страховий стаж яких не менше 15 років, та які мають професійно-технічну або вищу освіту, щодо одноразового отримання ваучера на навчання для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці.

3.1.5. Сприяє підтримці суб’єктів господарювання, які створюють робочі місця, через надання пільг і компенсацій, у тому числі в працевлаштуванні на перше робоче місце молоді, соціально незахищених осіб, осіб з особливими потребами, внутрішньо-переміщених осіб та учасників антитерористичної операції.

3.1.6. Сприяє забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадженню стимулів для стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається.

3.1.7. Проводить роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо недопущення використання найманої праці робочої сили без належного оформлення трудових відносин та легалізації заробітної плати.

 

 

 

Організація роботодавців:

 

3.1.8. Бере участь у розробці і реалізації Програми зайнятості населення міста.

3.1.9. Рекомендує керівникам підприємств, установ, організацій забезпечувати працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

3.1.10. Сприяє виконанню статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині інформування роботодавцями профспілкових організацій підприємств, установ, організацій не пізніше, ніж за три місяці до намічених звільнень працівників з причин економічного, технологічного, структурного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнення, а також про заходи із працевлаштування вивільнюваних працівників.

3.1.11. Сприяє створенню нових, збереженню діючих робочих місць в усіх сферах економічної діяльності на виконання Програми зайнятості населення м.Чернівців.

3.1.12. Рекомендує керівникам підприємств погоджувати питання скорочення чисельності персоналу на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, з відповідним органом галузевої профспілки або облпрофради, якщо передбачається вивільнення з ініціативи роботодавця більше 5 відсотків працівників впродовж року;

3.1.13. Надає працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, впродовж двох останніх місяців роботи один день на тиждень, вільний від роботи, для самостійного пошуку роботи з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, у зручний для обох сторін час.

3.1.14. Вживає заходів щодо стабілізації сфери зайнятості міста.

 

Обласна рада профспілок:

 

3.1.15. Бере участь у роботі комісії служби зайнятості з питань надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

3.1.16. Бере участь у розробці та здійснює контроль за реалізацією Програми зайнятості населення м.Чернівців.

3.1.17. Вживає заходів щодо усунення порушень законодавства про працю з боку роботодавців при звільненні працівників. При необхідності представляє їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори.

3.1.18. У разі вивільнення працівника з ініціативи адміністрації надає юридичну і практичну допомогу вивільненим працівникам з питань законності їх звільнення з роботи, використання ними прав, пільг і гарантій, передбачених чинним законодавством, а також галузевими угодами і колективними договорами.

3.1.19. В разі потреби вносить виконавчому комітету та організації роботодавців пропозиції щодо перенесення строків, тимчасового припинення або скасування заходів, пов’язаних з масовим вивільненням працівників, які є обов’язковими для розгляду.

3.1.20. Забезпечує контроль за своєчасним письмовим попередженням трудових колективів неперспективних підприємств про їх закриття.

3.1.21. Організовує навчання профспілкових активістів з питань правового, економічного та соціального захисту працівників (стаття 13 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

3.1.22. Домагається через колективні договори й угоди вжиття заходів щодо розвитку виробництва, зміцнення трудової та виробничої дисципліни, зростання продуктивності праці.

                                                

                                      

3.2. Оплата праці

Сторони домовились:

 

3.2.1. Здійснювати контроль  в межах своєї компетенції за виконанням статті 15 Закону України «Про оплату праці» в частині оплати праці працівників підприємств у першочерговому порядку.

3.2.2. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати на підприємствах, в установах і організаціях міста. Сприяти повній ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати. У разі несвоєчасної виплати заробітної плати або виплаті її у розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати, ініціювати притягнення керівників підприємств до відповідальності.

3.2.3. Продовжити роботу міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, своєчасної виплати пенсій та інших соціальних виплат.

 

Виконавчий комітет,  організація  роботодавців:

 

3.2.4. Здійснюють контроль згідно з вимогами діючих нормативних актів за встановленням на  підприємствах, установах і організаціях міста розміру мінімальної заробітної плати (заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці) згідно із законодавством. Сприяють встановленню розміру тарифної ставки робітника 1-го розряду на рівні не нижче визначеної галузевими угодами з обов’язковим дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці різних кваліфікаційних груп працівників.

3.2.5. Проводять роботу щодо встановлення на підприємствах та в організаціях міста (крім бюджетної сфери) переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, у розмірах не менше, ніж передбачено Генеральною, Територіальною та галузевими угодами, а також  формування тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) на підставі Генеральної, Територіальної та галузевих угод. В організаціях, установах і закладах, що фінансуються з бюджету, перелік і розміри зазначених доплат і надбавок встановлюються відповідно до рішень Кабінету Міністрів України за погодженням з відповідними галузевими профспілковими комітетами.

3.2.6. Сприяють встановленню співвідношення частки основної заробітної плати у середній  заробітній платі працівників всіх галузей до 70%.

3.2.7. Сприяють підвищенню рівня середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці міста.

3.2.8. Забезпечують на підвідомчих підприємствах, установах і організаціях виконання статті 24 Закону України «Про оплату праці» та  статті 115 Кодексу законів про працю України щодо виплати поточної заробітної плати працівникам.  

 

Виконавчий комітет:

 

3.2.9. Забезпечує першочергове фінансування з бюджету видатків на своєчасну і в повному обсязі виплату працівникам бюджетних установ заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам та інших доплат, передбачених законодавством. Не допускає виникнення її заборгованості.

3.2.10. Забезпечує фінансування робіт по задоволенню потреб життєдіяльності міста через головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до помісячного розпису видатків та в межах бюджетних призначень на відповідний рік.  

3.2.11. Вносить пропозиції Чернівецькій міській раді щодо коригування фондів оплати праці бюджетних установ і організацій місцевого підпорядкування у разі встановлення на державному рівні нового розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства та у разі збільшення посадових окладів працівникам бюджетних установ і організацій відповідно до постанов Уряду.

3.2.12. Забезпечує згідно зі статтею 57 Закону України «Про освіту» та положеннями галузевої угоди виплати педагогічним працівникам (у тому числі працюючих у закладах культури):

а) щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу;

б) допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

в) щомісячних надбавок за вислугу років у відсотках до посадового окладу;

г) оплату праці вчителям, вихователям груп продовженого дня, вихователям дошкільних навчальних закладів та викладачам, у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації з дотриманням умов чинного законодавства.

3.2.13. Рекомендує керівникам бюджетних установ передбачати в колективних договорах додаткові виплати працівникам відповідно до норм чинного законодавства за наявності економії фонду оплати праці.

3.2.14. Розміщує на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради інформацію про стан справ з оплатою праці на підприємствах, в установах і організаціях м.Чернівців. 

3.2.15. Сприяє повному погашенню заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста, не допускаючи виникнення боргу з поточних виплат на підприємствах комунальної власності.

         У разі виникнення на підприємстві, в установі, організації заборгованості із заробітної плати впродовж більше одного місяця  вживає ефективних заходів щодо її ліквідації, застосовуючи всі форми впливу, передбачені законодавством до порушників трудового права.

3.2.16. Пропонує керівникам підприємств, організацій, установ усіх форм власності розробляти, з залученням профспілкових організацій, графіки погашення заборгованості з виплати заробітної плати і щомісяця звітувати перед трудовими колективами про їх виконання.

           3.2.17. Передбачає у трудових контрактах з керівниками підприємств, установ і організацій, підпорядкованих територіальній громаді міста, зобов’язання щодо недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати.

3.2.18. Рекомендує роботодавцям виплачувати заробітну плату в натуральній формі лише у виняткових випадках, за наявності письмової заяви працівника та погодження з профспілковим комітетом, але не більше 30% місячної заробітної плати, що належить до виплати, бажаною для працівника продукцією, за цінами, не вище собівартості (крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України).

 

Організація роботодавців:

 

 

3.2.19. Сприяє встановленню тарифних ставок (посадових окладів) працівникам на рівні, не нижче визначених в Генеральній, Територіальній та галузевих угодах дотриманню міжкваліфікаційних, міжпосадових співвідношень в оплаті праці, передбачених галузевими угодами та колективними договорами.

         3.2.20. Сприяє щорічному збільшенню частки оплати праці у собівартості продукції не менше ніж на 3-4% у порівнянні з минулим роком при одночасному зменшенні матеріальних витрат.

         3.2.21. Сприяє проведенню індексації заробітної плати як засобу захисту заробітної плати від інфляції, та підтримання її купівельної спроможності.

         3.2.22. Зобов’язує керівників підприємств, установ, організацій:

а) здійснювати оплату праці працівників в першочерговому порядку;

б)   виплату заробітної плати здійснювати не рідше двох разів на місяць (стаття 115 Кодексу законів про працю України);

в)  у разі наявності  або виникнення заборгованості з виплати заробітної плати  спільно з профспілковими комітетами складати графіки погашення заборгованості з виплати заробітної плати  та  щомісяця звітувати перед трудовим колективом про виконання цих графіків;

 г)  надавати працівникам витяги з розрахункової відомості (особового        рахунка) по заробітній платі працівника з зазначенням дати утворення і розміру заборгованості та розмірів нарахованої компенсації за затримку виплати заробітної плати.  

3.2.23. Рекомендує роботодавцям та профспілковим комітетам в розділі «Оплата праці» колективних договорів підприємств, установ та організацій передбачати умови зростання і регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

3.2.24. Рекомендує первинним профспілковим організаціям у разі недотримання роботодавцями на підприємствах, в установах, організаціях норм і гарантій щодо оплати праці, передбачених законодавством, ініціювати розгляд на зборах трудових колективів підприємств, установ та організацій міста виконання колективних договорів стосовно оплати праці, а також звертатися до міської комісії з питань своєчасності й повноти сплати податків і погашення заборгованості із заробітної плати,  своєчасної виплати пенсій та інших соціальних виплат, організації роботодавців, управління Держпраці в Чернівецькій області, Чернівецької місцевої прокуратури.

3.2.25. Сприяє виборним профспілковим органам на виконання       статті 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в отриманні від роботодавців інформації, яка є в їхньому розпорядженні, з питань умов та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємств, установ, організацій та виконання колективних договорів.

      3.2.26. Сприяє виконанню роботодавцями зобов’язань щодо надання виборним профспілковим органам дозволу на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації у разі затримки виплати заробітної плати.

 

Обласна рада профспілок:

 

3.2.27. Здійснює спільно з виконавчим комітетом контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах, в установах та організаціях міста всіх форм власності в межах повноважень, наданих діючим законодавством.

         3.2.28. Домагається застосування в повному обсязі наданих профспілковим організаціям прав щодо здійснення контролю за виконанням власниками зобов’язань у сфері оплати праці. 

3.2.29. Проводить моніторинг показників заробітної плати працюючих у галузях економіки міста, своєчасності її виплати. Доводить цю інформацію до відома профспілкового активу м.Чернівців та в ході переговорів з місцевою владою і роботодавцями щодо захисту права працюючих на оплату праці.

3.2.30. Надає безкоштовну правову допомогу працюючим і звільненим з роботи за власним бажанням та з ініціативи адміністрації, у вирішенні питання виплати заборгованої заробітної плати, компенсації у зв’язку з порушенням строків її виплати, за невикористані щорічні відпустки та вихідної допомоги при звільненні за скороченням чисельності або штату працівників.

 

4. Збереження та розвиток соціально-побутової сфери

Сторони домовились:

 

4.1. Використовувати усі наявні можливості для встановлення максимальних соціальних норм і гарантій, які б реально впливали на підвищення рівня життя населення.

4.2. Забезпечувати дотримання чинного законодавства у сфері соціальних гарантій і соціального захисту населення.

                4.3. Встановити контроль, в межах визначених повноважень, за правильністю встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, вивезення побутових відходів, громадського автомобільного та електротранспорту.

4.4. Сприяти наданню додаткової адресної допомоги малозабезпеченим сім'ям за рахунок мобілізації місцевих фінансових, матеріальних і трудових ресурсів (бюджетних коштів, коштів підприємств, організацій, установ та підприємців, благодійних і спонсорських коштів, коштів територіальної громади тощо).

         4.5. Вживати заходів щодо створення необхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, закладів соціального захисту населення, охорони здоров’я, культури, фізкультурно-спортивних, культових споруд, а також інших установ та організацій соціальної інфраструктури.

                                         

Виконавчий комітет:

 

          4.6. Сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста, наданню їм юридичної та методичної допомоги.

         4.7. Систематично аналізує якість та обсяги послуг, які надають споживачам управителі (КЖРЕПи, управлінські компанії, фізичні особи-управителі), які обслуговують житловий фонд міста.

4.8. Забезпечує реалізацію Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2019 і наступні роки, інших діючих міських цільових програм,  фінансування заходів зазначених програм за рахунок коштів міського бюджету у визначених обсягах, сприяє залученню коштів на реалізацію програм з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

4.9. Вживає заходів щодо забезпечення житлом працівників житлово-комунальної сфери м.Чернівців, які пропрацювали 10 і більше років.

4.10. Контролює повноту та якість підготовки житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4.11. Сприяє забезпеченню в місті стабільного тепло-, газо-, електро-, водопостачання, реалізації комплексних програм із заміни теплових, електричних та водоканалізаційних  мереж.

4.11.1. З метою закріплення кваліфікованих кадрів рекомендувати керівникам підприємств передбачати в колективних договорах виплату щомісячних надбавок за безперервний стаж роботи у сферах тепло-, водопостачання і водовідведення.

4.12. Забезпечує в межах бюджетних призначень щорічному фінансуванню робіт із благоустрою міста.

4.13. Забезпечує відшкодування видатків, пов'язаних з наданням пільг і субсидій населенню, в межах субвенції, яка надходить з державного бюджету.

4.14. Сприяє  суб’єктам господарювання в організації продажу хворим на цукровий діабет необхідних  їм товарів.

4.15. Розглядає, в межах наданих повноважень, за попередньою участю представників профспілок та громадськості проекти рішень щодо зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, тарифів на проїзд у міському пасажирському електро-та автотранспорті тощо.

4.16. Сприяє збереженню будинків культури, спортивних споруд і майданчиків,  що знаходяться у комунальній власності міста.

4.17. Забезпечує достатню кількість одиниць транспортних засобів в денні, вечірні години та виконання графіків їх руху. Регулює організацію перевезень пасажирів та кількість перевізників на маршрутній мережі міста.

4.18. Сприяє для збереження рівня обслуговування населення комунальним транспортом у межах коштів, передбачених міським бюджетом, придбанню рухомого складу для міського комунального підприємства.

4.19. Передбачає при укладенні договорів відповідно до протоколів засідання конкурсного комітету з визначення перевізників на міських маршрутах загального користування умови безкоштовного перевезення окремих пільгових категорій громадян відповідно до чинного законодавства.

4.20. Покращує культуру обслуговування пасажирів у міському громадському транспорті,  на автобусних і тролейбусних зупинках, розміщує похвилинний графік руху відповідного транспорту, якщо інтервал руху на маршруті перевищує 10 хвилин.

4.21. Вживає заходів для створення сприятливих умов населенню при користуванні міським пасажирським транспортом зі звільнення територій, що прилягають до зупинок, від несанкціонованої торгівлі.

4.22. Забезпечує закриття стихійних пунктів відправлення пасажирів, які є джерелом отримання тіньових доходів, недотримання правил безпеки руху і перевезень пасажирів, порушення санітарних норм і правил.

4.23. Вживає заходів щодо усунення з ринку пасажирських перевезень нелегальних автоперевізників.

4.24. Здійснює компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян підприємствам, що здійснюють пільгове перевезення пасажирів, в межах бюджетних призначень, за окремо укладеними договорами.

4.25. Організовує комплексне обстеження пасажиропотоків у місті з метою вивчення доцільності використання деяких транспортних маршрутів та  розробки найбільш оптимальних схем.

Здійснює контроль за роботою міського пасажирського транспорту.

 

                                     Організація роботодавців:

 

4.26. Забезпечує внесення до колективних договорів зобов’язань щодо соціального захисту працюючих, а також пенсіонерів, які раніше працювали на підприємствах.

         4.27. Забезпечує надання соціально-побутових гарантій працюючим не нижче рівня, обумовленого чинним законодавством, Генеральною, Територіальною та галузевими угодами.

        

Обласна рада профспілок:

 

4.28. Надає безоплатні юридичні консультації чернівчанам з питань квартирного обліку, реєстрації прав власності, створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, обміну та відчуження житла, плати за комунальні послуги, надання житлових субсидій, передачі до комунальної власності відомчого житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури, зміни статусу і переобладнання гуртожитків в будинки квартирного типу, реєстрації (прописки) громадян, створення кредитних спілок тощо.

4.29. Бере участь у роботі громадської комісії з житлових питань, комісії з питань цінової і тарифної політики на споживчому ринку та в житлово-комунальній сфері, яка розглядає проекти рішень щодо зміни, тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення, теплопостачання та тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху (тролейбус, маршрутні автобуси) та подає виконавчому комітету свої зауваження та пропозиції.

         4.30. Домагається при укладенні колективних договорів включення  у них зобов’язань соціального захисту працюючих, а також пенсіонерів, які раніше працювали на підприємствах, встановлення соціально-економічних та житлових гарантій працівникам, профспілковим органам і організаціям не нижче гарантій, обумовлених Генеральною, Територіальною та галузевими угодами.

 

 

                                   5. Охорона праці, забезпечення

безпечної життєдіяльності населення

 

Сторони домовились:

 

5.1. Здійснювати контроль за станом безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, виконання Плану заходів профілактики травматизму невиробничого характеру .

5.2. Брати участь у проведенні комплексних перевірок стану охорони праці та виконання вимог чинного законодавства щодо соціального захисту працівників, потерпілих на виробництві.

  5.3. Сприяти проведенню навчання  посадових осіб підприємств, установ і організацій міста з питань охорони праці.

  5.4. Брати участь у проведенні перевірок щодо надання працівникам, відповідно до законодавства, пільг та компенсацій за роботу у несприятливих, шкідливих умовах праці.

5.5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності та профспілковим комітетам передбачати в колективних договорах виділення коштів для забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту.

5.6. Сприяти виділенню коштів на охорону праці в розмірі не менше      0,5 відсотки від фонду оплати праці за попередній рік для підприємств,  незалежно всіх форм власності або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.  

         5.7. Виділяти кошти на заходи з охорони праці для підприємств, установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджету, в тому числі і на спецхарчування для працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, в межах асигнувань, відповідно до норм чинного законодавства.

5.8. Здійснювати заходи щодо поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, відповідно до вимог діючих нормативних актів,  контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників міських підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці.

5.8.1. Сприяти впровадженню у суб’єктів господарювання незалежно від форм власності триступеневого контролю за станом охорони праці.

         5.9. Проводити аналіз обставин і причин нещасних випадків зі смертельними наслідками.  

5.10. Вживати заходів щодо захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, своєчасного проведення на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності відповідно до законодавства атестації робочих місць за умовами праці та віднесення їх до категорії зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

5.11. Проводити роботу з підвищення кваліфікації спеціалістів з питань охорони праці, а саме:

5.11.1. Разом з управлінням Держпраці у Чернівецькій області і профспілками організовувати і проводити міські семінари з проблем охорони праці.

5.11.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру.

5.12. Забезпечувати виконання Плану заходів профілактики травматизму невиробничого характеру на відповідні  роки, зокрема:

5.12.1. Організовувати проведення комплексних заходів з безпеки руху пасажирського транспорту;

5.12.2. В межах бюджетних призначень щороку забезпечувати проведення робіт з обстеження та очищення дна міських пляжів;

5.12.3. Своєчасно організовувати очищення тротуарів, під’їзних прибудинкових територій від намерзань і снігу.

5.13. Організовувати та вести облік і аналіз нещасних випадків невиробничого характеру.

5.14. Проводити роботу з поліпшення санітарного та екологічного стану міста.

Виконавчий комітет:

 

5.15. Виділяє кошти на придбання вакцин для проведення щеплень за епідеміологічними показниками.

5.16. Вживає заходів щодо створення безпечних умов при проведенні свят, масових культурно-видовищних і спортивних заходів, у місцях масового перебування людей.

5.17. Організовує і проводить перевірки технічного стану обладнання дитячих і спортивних майданчиків при ЖРЕПах, ОСББ, школах, дитячих дошкільних закладах. Вживає відповідних заходів щодо створення на цих майданчиках безпечних умов для дітей.

5.18. Сприяє проведенню обстеження технічного стану атракціонів у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка та парку «Жовтневий» з метою визначення їхньої відповідності вимогам безпечної експлуатації.

5.19. Вживає заходів щодо створення утримувачами ринків належних санітарно-побутових умов для своїх працівників ринків та суб’єктів господарювання, які проводять на ринках торгівлю або надають послуги.

5.20.  Вирішує питання забезпечення спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту працівників закладів охорони здоров’я  відповідно до нормативів, виділяє кошти на забезпечення, згідно із законодавством, молоком або іншими рівноцінними продуктами медичних працівників, які працюють у шкідливих умовах.

5.21. Організовує збирання на території міста побутових та інших відходів, їх переробку, утилізацію та захоронення.

         5.22. Інформує профспілкові організації та населення міста про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення.

         5.23. Подає пропозиції щодо припинення або зупинення в установленому порядку діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних правил.

         5.24. Організовує роботу з ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, залучаючи до участі в ній підприємства, організації, установи.

         5.25. Організовує та здійснює екологічне виховання  громадян.

         5.26. Вирішує питання фінансування періодичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери  в поліклініках.

         5.27. Забезпечує надання пільгових послуг із стоматологічного протезування інвалідам, учасникам і ветеранам війни відповідно до виділених коштів та  згідно з чинним законодавством.

         5.28. Забезпечує згідно з чинним законодавством на пільгових засадах медикаментами амбулаторних хворих інвалідів, учасників війни, чорнобильців, репресованих

5.29. Проводить згідно з методичними рекомендаціями щорічний поглиблений медичний огляд дітей з інвалідністю, дітей учасників та загиблих в АТО (ООС), дітей з неблагополучних сімей, дітей з багатодітних та неповних родин, дітей IV групи спостереження, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.30. Виділяє кошти на оздоровлення дітей-сиріт, напівсиріт та дітей інших пільгових категорій, не допускаючи зменшення загальної кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку.

5.31. Сприяє виконанню основних заходів щодо безкоштовного забезпечення дітей та підлітків міста, хворих на цукровий діабет, інсулінами іноземного виробництва та сучасними засобами їх введення.

5.32. Здійснює моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами комунальної власності, забезпечує запровадження заходів з  енергозбереження на комунальних підприємствах та в бюджетних установах комунальної власності відповідно до Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Чернівців на 2015-2020 роки та в рамках реалізації проектів з енергоефективності.

 

 

 

 

Організація роботодавців:

 

Сприяє :

5.33. Забезпеченню обов’язкового страхування працівників від нещасних випадків на виробництві згідно з чинним законодавством.

5.34. Створенню служби і призначенню осіб, відповідальних за охорону праці на підприємствах і організаціях усіх форм власності.

5.35. Проведенню з працівниками навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці.

5.36. Створенню працюючим безпечних умов праці та забезпеченню їх санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту і спецодягом згідно з діючими нормами.

5.37. Проведенню атестації робочих місць працівників, зайнятих у шкідливих умовах праці, для визначення права на пільгове пенсійне забезпечення та надання інших пільг і компенсацій згідно з чинним законодавством.

5.38. За результатами атестації робочих місць щодо відповідності їх нормативним актам про охорону праці, сприяє розробці та здійсненню заходів, спрямованих на приведення робочих місць, машин, механізмів та іншого обладнання відповідно до вимог  нормативних актів.

5.39. Сприяє створенню умов для своєчасного та організованого проходження періодичних медичних оглядів працівниками, зайнятими на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або  таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року, здійсненню заходів, передбачених заключним актом за результатами періодичного медичного огляду.

 

 Обласна рада профспілок:

 

5.40. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за дотриманням законодавства з охорони праці на робочих місцях, проведенням їх атестації, наданням пільг і компенсацій за роботу з важкими та шкідливими умовами праці та ушкодження здоров’я.

5.41. Надає юридичну, методичну і практичну допомогу членським організаціям облпрофради, профспілковим комітетам, а також працюючим, звільненим з роботи, з питань відшкодування шкоди і сплати страхових виплат у разі ушкодження їхнього здоров’я на виробництві.

5.42. Контролює виконання зобов’язань колективних договорів і комплексних заходів з охорони праці, забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

         5.43. Забезпечує спільно з роботодавцями обрання на підприємствах уповноважених трудових колективів з питань охорони праці та підвищення їх ролі у вирішенні завдань щодо створення безпечних умов праці.

         5.44. Доводить до відома всіх членських організацій та надає їм методичну і практичну допомогу у вивченні нових типових положень про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету підприємства, громадського інспектора з охорони праці.

5.45. Організовує проведення навчання з питань охорони праці керівників стаціонарних дитячих оздоровчих закладів. Забезпечує у них громадський контроль за створенням здорових і безпечних умов для відпочинку і оздоровлення дітей.

Разом з Управлінням Держпраці проводить обстеження стаціонарних дитячих оздоровчих закладів у ході літнього відпочинку.

5.46. Сприяє участі представників профспілок у роботі комісій з питань соціального страхування підприємств під час вирішення питань щодо трудових рекомендацій, зокрема, для працюючих осіб з інвалідністю, призначення допомоги у разі тимчасової непрацездатності та розслідування обставин побутових травм працівників.

Здійснює громадський контроль за видачею закладами охорони здоров’я документів, що засвідчують непрацездатність членів профспілок.

5.47. Проводить спільно з відповідними управліннями, інспекціями, Чернівецьким міським відділенням Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України перевірки стану охорони праці окремих підприємств, де погіршилися умови праці, у межах повноважень, наданих чинним законодавством.

 

 

6.  Соціальні пільги і гарантії

 

Виконавчий комітет:

 

6.1. Забезпечує організацію  виконання міської комплексної програми «Захист» щодо соціальної підтримки окремих категорій громадян м.Чернівці.

6.2. Співпрацює з міським благодійним фондом «Милосердя» щодо надання адресної допомоги окремим громадянам, в першу чергу, важкохворим дітям на лікування.

6.3. Надає матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення міста Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах.

6.4. Забезпечує в установах освіти комунальної власності територіальної громади міста безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій та, в межах фінансового ресурсу, учнів 1-4 класів. Частково забезпечує харчування дітей в дошкільних навчальних закладах у розмірах, визначених виконавчим комітетом міської ради.

6.5. Забезпечує санітарним  транспортом або відшкодовує видатки на оплату службових роз'їздів медичним працівникам, які обслуговують хворих віддалених дільниць вдома.

6.6. Виділяє кошти на придбання спортивної та шкільної форми дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

6.7. Надає матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, зареєстрованим у м. Чернівцях, яким виповнюється 18 років.

6.8. Встановлює та надає щомісячну адресну матеріальну допомогу в розмірі, відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради:

6.8.1. Сім'ям воїнів, загиблих в Афганістані.

6.8.2. Вдовам учасників бойових дій в Афганістані, які вдруге не вийшли заміж.

6.8.3. Особам з інвалідністю І групи, які зареєстровані в м. Чернівцях та не отримують інші щомісячні допомоги (виплати, доплати тощо), для часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

6.8.4.Сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час.

          6.8.5. Сім’ям  загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних  регіонах України,  в яких виховуються діти до 18 - річного віку.

         6.8.6. Батькам та вдовам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби  в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних  регіонах України.

         6.8.7 Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, які функціонують в м.Чернівцях.

6.9. Встановлює щомісячну доплату до пенсії в розмірі відповідно до рішень виконавчого комітету  міської ради:

         6.9.1. Особам з інвалідністю, які безпосередньо брали участь у бойових діях у 1941-1945 роках (Друга світова війна).

6.9.2. Деяким  громадянам, які мають заслуги перед містом.
6.10. Проводить часткове відшкодування витрат на проїзд у міському транспорті Почесним донорам України, які зареєстровані в  м. Чернівцях.

6.11. Надає пільги на проїзд для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів професійно-технічних навчальних закладів та учнів шкіл у міському електротранспорті шляхом зменшення вартості  проїзних квитків для цих категорій.

Забезпечує безкоштовний проїзд в міському електротранспорті учнів загальноосвітніх закладів міста, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи.

6.12. Надає інформаційно-роз’яснювальну допомогу в реалізації прав та гарантій, передбачених чинним законодавством, малозабезпеченим верствам населення.

6.13. Вживає заходів, спрямованих на подолання проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності.

6.14. Рекомендує сторонам колективних договорів під час їх укладення включати зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку.

         6.15. Щороку організовує благодійні заходи зі збору коштів, продуктів і товарів для адресної підтримки осіб з інвалідністю та потребуючих громадян міста.

                                       Організація роботодавців:

 

         6.16. Рекомендує керівникам підприємств за рахунок власних коштів у колективних договорах передбачати:

6.16.1. В розділі «Оплата праці» виплати працівникам заохочувальних та компенсаційних допомог (матеріальну допомогу, одноразові заохочувальні виплати до свят і ювілеїв, винагороди, трудові та соціально-побутові пільги тощо) в межах фінансових можливостей підприємств.

6.16.2. Заходи щодо соціального захисту ветеранів праці, в тому числі, встановлення щомісячної доплати до пенсії пенсіонерам – колишнім працівникам підприємств.

6.16.3. Встановлення для працюючих жінок, які виховують неповнолітніх дітей, скорочену тривалість робочого часу зі збереженням оплати праці за повний робочий час.

 

 

Обласна рада профспілок:

 

         6.17. Надає безкоштовні консультації жителям м.Чернівців щодо пільг і гарантій, встановлених законодавством України, для соціально незахищених верств населення.

6.18. Бере участь через виборні органи Федерації профспілок України у визначенні головних критеріїв життєвого рівня: прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, керуючись статтею 23 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

 

 

 

 

 

 7. Організація оздоровлення, культурного дозвілля

та розвиток фізкультури і спорту

 

Виконавчий комітет:

 

          7.1. Сприяє функціонуванню дитячих ігрових споруд (гойдалок, гірок тощо) в місцях масового відпочинку громадян (парках, скверах).

         7.2. Забезпечує організацію та фінансування загальноміських культурно-масових заходів та з нагоди державних свят, Дня міста.

         7.3. Об’єднує зусилля професійних творчих та самодіяльних колективів міста у  проведенні державних і загальноміських свят.

         7.4. Вирішує питання щодо виділення коштів на проведення новорічних і різдвяних свят та забезпечення подарунками учнів 1-4 класів навчальних закладів та дітей, які відвідують дитячі дошкільні установи комунальної власності.

         7.5. Здійснює розподіл та використання  коштів на оздоровлення дітей, підлітків (студентів) у заміських стаціонарних дитячих (студентських) оздоровчих закладах області в межах асигнувань, передбачених в бюджеті        м. Чернівців.  

7.6. На період функціонування дитячих оздоровчих таборів забезпечує безкоштовне проходження медогляду міських дітей та обслуговуючого  персоналу в поліклініках за місцем проживання.

7.7. Рекомендує керівникам підприємств, організацій (крім тих, що фінансуються з бюджету) включати до колективних договорів зобов’язання щодо відрахування профспілковим комітетам коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи в розмірах не менше 0,3 відсотки фонду оплати праці (стаття 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

7.8. Передбачає кошти на ремонт та реконструкцію дитячих і спортивних майданчиків дошкільних установ та загальноосвітніх  навчальних закладів.

 

 

Виконавчий комітет, облпрофрада:

 

7.9. Організовують і частково фінансують оздоровлення дітей влітку  під час шкільних канікул.

7.10. Організовують, проводять і частково фінансують новорічні та різдвяні свята, подарунки дітям.

7.11. Забезпечують участь професійних творчих та самодіяльних колективів міста у святкуванні, Дня міста, Дня Незалежності України, Дня Конституції України, а також новорічних та різдвяних свят.

7.12. Частково фінансують проведення загальноміських заходів, спартакіад трудових колективів міста, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, медичних та культурних закладів.

7.13. Здійснюють спільно із закладами фізичної культури та спорту, громадянами, об’єднаннями громадян заходи щодо розвитку фізичної культури та спорту в місті.

7.14. Організовують та проводять спортивно-масові заходи серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення підготовки спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

 

 

Обласна рада профспілок:

 

7.15. Проводить роботу у межах своєї компетенції щодо недопущення ліквідації підліткових клубів юних техніків, оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, мережі гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивних секцій і клубів, культурно-освітніх та спортивних споруд.

7.16. Забезпечує спільно з роботодавцями можливість для щорічної організації відпочинку та оздоровлення дітей у заміських оздоровчих таборах у літній період.

Організовує і здійснює часткове фінансування оздоровлення дітей в заміських стаціонарних оздоровчих таборах за рахунок профспілкового бюджету.

7.17. Забезпечує спільно з галузевими обласними організаціями профспілок, профкомами контроль за своєчасною виплатою стипендій, вишукує внутрішні резерви для посилення соціального захисту студентів і учнів з числа сиріт, з  багатодітних та малозабезпечених сімей.

7.18. Сприяє своєчасному перерахуванню коштів первинним профспілковим організаціям  у розмірі не менше 0,3 відсотки фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, а також контролює їх використання.

7.19. Сприяє організації санаторно-курортного лікування працюючих, які потребують реабілітаційного лікування в спеціалізованих відділеннях санаторних закладів України.

 

 

8. Соціальне партнерство

 

З метою вдосконалення соціального партнерства, координації діяльності Сторін та забезпечення контролю за виконанням Угоди

 

 

Сторони домовились:

 

8.1. У місячний термін після схвалення Угоди кожна із Сторін визначає відповідального за виконання пунктів її зобов’язань.

8.2. У місячний термін після схвалення Угоди скласти і затвердити графік проведення засідань міської тристоронньої соціально-економічної ради з розгляду стану виконання пунктів Угоди.

8.3. Розглядати виконання Угоди за підсумками року на засіданні міської тристоронньої соціально-економічної ради не пізніше березня та доводити до відома населення через засоби масової інформації.

8.4. Сприяти укладенню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах усіх форм власності, що знаходяться у сфері дії Сторін, а також внесенню до них змін і доповнень, якщо вони включають нижчі порівняно з Генеральною, Територіальною, галузевими та цією Угодами соціальні гарантії, компенсації, пільги.

8.5. Надавати методичну і практичну допомогу керівникам підприємств, установ і організацій, профспілковим організаціям з питань ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів.

8.5.1 З метою підвищення рівня правового забезпечення змісту колективних договорів та ефективного контролю за їх виконанням, сприяти включенню зобов'язань зі щорічного проведення для представників власників і первинних профспілкових організацій одноденного навчання із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

8.6. Сприяти створенню профспілкових організацій та належних умов для їхньої діяльності відповідно до статей 40, 41, 42, 43, 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

8.7. Не допускати дій окремих роботодавців щодо створення перешкод або заборону діяльності профспілкових організацій.

 

Виконавчий комітет:

 

8.8. Забезпечує обов’язкову повідомну реєстрацію колективних договорів підприємств, установ і організацій усіх форм власності.

 

Організація роботодавців:

 

8.9. Рекомендує керівникам підприємств, організацій, установ, підприємцям, які використовують найману робочу силу сприяти :

8.9.1. Створенню профспілкових організацій та забезпечувати умови для їх уставної діяльності.

8.9.2. Укладенню колективних договорів з профспілковими організаціями.

8.10. Не створює перешкод і не забороняє діяльності профспілкових організацій на підприємствах, в установах, організаціях.

8.11. Своєчасно інформує соціальних партнерів про господарські рішення, що супроводжуються змінами соціального характеру.

 

Обласна рада профспілок:

 

         8.12. Керуючись Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими законами і нормативними актами України, вносить пропозиції до проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, та з метою недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і гарантій працівників. З цією метою проводить круглі столи, наради за участю спеціалістів галузевих профспілок підприємств, установ  і організацій міста.

 

                                  

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Контроль за виконанням Угоди та вирішення спірних питань, що виникають під час її реалізації, розв’язання їх шляхом проведення консультацій і переговорів, а також спільний розгляд соціальних проблем, що виникають у місті здійснюється міською тристоронньою соціально-економічною радою.

Угоду підписано у трьох  примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

Сторони зобов’язуються впродовж місяця після підписання Угоди довести її зміст до відома чернівчан та відповідальних виконавців, забезпечити постійний контроль за ходом її виконання та через засоби масової інформації інформувати населення міста.

Сторони визнають право керівників підприємств, установ, організацій, первинних профспілкових організацій, які не брали участь у переговорах, приєднатися до цієї Угоди впродовж усього терміну її дії за умови прийняття на себе зобов’язань щодо її виконання.

 

Секретар

Чернівецької

міської ради

Голова обласної

ради профспілок

Голова міської організації роботодавців

 

 

 

______________

 

_______________

______________

В.Продан

В.Шкварковський

С.Станкевич