У Г О Д А

про співпрацю між Управлінням Держпраці у Чернівецькій області  та Чернівецькою обласною радою профспілок

 
 м. Чернівці                                                                                                        «___» лютого  2016 року

 
Управління Держпраці у Чернівецькій області (далі – Управління) в особі начальника Управління Луцака Івана Григоровича, який діє на підставі Положення про Управління Держпраці у Чернівецькій області, затвердженого наказом Державної служби  України з питань праці від 08.07.2015 № 70, з однієї сторони і Чернівецька обласна рада профспілок (далі – Облпрофрада)  в особі Голови Облпрофради Шкварковського Володимира Антоновича, який діє на підставі Статуту, затвердженого Міжспілковою конференцією профспілок Чернівецької області з іншої сторони, далі – Сторони,

прагнучи ефективної реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, про зайнятість населення, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб,

усвідомлюючи  важливість спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, взаємну зацікавленість та доцільність поєднання державного та громадського контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону  праці, про зайнятість населення, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,

керуючись принципами верховенства права, соціального партнерства, рівноправності та взаємоповаги, дотримання визначених Угодою  зобов’язань, взаємної відповідальності

ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:

            1. Предметом цієї Угоди є забезпечення, у межах повноважень Сторін, дотримання гарантованих Конституцією України та законами України трудових прав працівників шляхом виявлення порушень законодавства про працю, про охорону праці,  вжиття заходів до відновлення порушених прав працівників та ініціювання притягнення до відповідальності винних у порушеннях роботодавців, здійснення спільних заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці на робочих місцях, проведення профілактичної роботи щодо недопущення порушень трудових прав найманих працівників.

         2. Основними напрямками співпраці між Управлінням та Облпрофрадою є:

2.1. Державний та громадський контроль за додержанням законодавства про працю, охорону праці, зайнятість населення, законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою забезпечення прав і гарантій застрахованих осіб;

2.2. Вивчення і узагальнення практики застосування законодавства з питань, що є предметом Угоди, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів про працю, про охорону праці, про зайнятість населення, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, аналіз найбільш поширених видів порушень;

2.3. Постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань праці, промислової безпеки та охорони праці;

2.4. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення державного управління в галузі промислової безпеки  та охорони праці;  

2.5. Вивчення стану охорони та рівня профілактичної роботи на підприємствах, в установах, організаціях, в галузях, виявлення негативних тенденцій, здійснення заходів щодо посилення впливу органів державного нагляду і профспілок на їх усунення;

2.6. Відновлення системи атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці;

2.7.  Координація дій з метою забезпечення об’єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до не пов’язаних з виробництвом під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві. Спільний розгляд заяв і скарг працівників з цих та інших питань;

2.8.Активна співпраця в процесі формування зобов’язань з охорони праці  в територіальних угодах і колективних договорах;

            2.9. Організація проведення спільних нарад, консультацій, семінарів з питань, що є предметом Угоди;

        2.10. Роз'яснювальна та консультативна робота з роботодавцями з питань, що є предметом Угоди;

        2.11. Роз'яснювальна робота з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; забезпечення гендерної рівності та прав працюючих жінок;

2.12. Взаємодія з питань запобігання використанню дитячої праці;

2.13.  Реалізація принципів соціального партнерства.

     

        3. Співпраця між Управлінням та Обласною радою профспілок здійснюватиметься у таких основних формах:

        3.1. Обов'язкове узгодження планів спільної роботи в межах Угоди щодо здійснення державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці на рівні області;

3.2. Проведення спільних перевірок з питань, які стосуються предмету Угоди  на підприємствах, в установах, організаціях області, в тому числі за зверненнями працівників чи профспілкових організацій;

       3.3. Взаємне інформування один раз на квартал про результати перевірок, які проводяться в межах повноважень Сторін Угоди та про вжиті заходи щодо усунення виявлених   порушень;        

        3.4 Спільне інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань роботодавців, правоохоронних органів про виявлені порушення законодавства про працю, охорону праці та внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності осіб, які порушують законодавство про працю;

        3.5. Проведення моніторингу причин порушень законодавства України про працю та розгляд звернень громадян на спільному засіданні виборних або колегіальних органів Сторін;

        3.6. Підготовки спільних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, інших нормативно-правових актів, у тому числі щодо вдосконалення контролю та посилення відповідальності за порушення законодавства про працю України;

        3.7. Проведення спільних засідань колегіальних органів з питань додержання законодавства про працю, про охорону праці, зайнятість та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині забезпечення реалізації прав і гарантій застрахованих осіб;

        3.8. Створення робочих і експертних груп (комісій) із залученням представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для проведення перевірок додержання законодавства про працю, охорону праці і розгляду інших питань у межах компетенції Сторін Угоди;

       3.9. Обов'язкове включення представників профспілок до складу комісій зі спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві;

        3.10. Обговорення на спільних заходах актуальних питань додержання законодавства про працю, охорону праці, обмін досвідом роботи, проведення навчання, спільних семінарів, круглих столів, нарад головних державних інспекторів та представників профспілкових організацій;

        3.11. Організація правороз'яснювальної роботи з питань трудового законодавства, в тому числі підготовка та видання спільних методичних рекомендацій, посібників, роз'яснень, листів тощо;  

3.12. Аналіз причин найбільш характерних порушень законодавства про працю неповнолітніх, зокрема ухилення від юридичного оформлення фактичних трудових відносин, підміни трудових договорів цивільно-правовими та іншими угодами, незаконне використання запозиченої праці та підготовка пропозицій щодо попередження  таких порушень;

3.13. Залучення представників Сторін Угоди до участі у роботі комісій, робочих груп, інших органів, що створюються Управлінням  або Облпрофрадою;

3.14. Підготовка та розміщення у засобах масової інформації спільних інформацій, публікацій, та інших матеріалів, що стосуються предмету Угоди;

        3.15. Контроль Сторін за виконанням спільних домовленостей.

 

4. Прикінцеві положення

           4.1. Сторони виконують зобов'язання за цією Угодою як безпосередньо, так і через своїх головних державних інспекторів та представників обласних організацій профспілок.

4.2. Сторони забезпечують відкритість та гласність у своїх взаємовідносинах, зокрема шляхом інформування один одного та громадськості через засоби масової інформації про результати співпраці.

4.3. Для оперативного вирішення актуальних питань, що є предметом цієї Угоди, не рідше одного разу на квартал проводяться особисті зустрічі представників Управління та Облпрофради.

4.4. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

4.5. Угоду укладено Сторонами строком на три роки. Якщо завчасно, не пізніше як за місяць до закінчення строку, жодна із Сторін письмово не повідомить другу Сторону про інше, строк дії Угоди автоматично продовжується на три роки.

4.6.  Зміни і доповнення до цієї Угоди або припинення її дії здійснюється за взаємною Угодою Сторін. Кожна із Сторін може розірвати цю Угоду, письмово попередивши про це іншу Сторону не пізніше як за місяць.

4.7. Сторони визначають посадових осіб, які будуть відповідальними за взаємодію та співпрацю в рамках цієї Угоди.

4.8. Кожна Сторона самостійно визначає порядок доведення змісту цієї Угоди до відповідних суб’єктів внутрішньої структури.

4.9. Цю Угоди складено і підписано у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову силу.

 

 

Підписи Сторін:

 

Начальник Управлінни                                       Голова Чернівецької обласної

Держпраці  у Чернівецькій                                  ради профспілок

області

 

 

 __________________І.Г. Луцак                       ____________В.А.Шкварковський

            

           «___» _____________ 2016 року                                            «­­­­­­___»____________2016 року